Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 31-05-2023, Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Każdy rodzic powinien to przeczytać na początku roku szkolnego.

( źródło: Statut Szkoły)

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych

w określonym terminie i formie.

§62. 1. O usprawiedliwienie nieobecności ucznia wnioskują jego rodzice w ciągu jednego tygodnia po powrocie do szkoły poprzez e-dziennik, na piśmie lub w czasie osobistej rozmowy z wychowawcą. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność może być także zaświadczenie lekarskie.

2. Wyklucza się możliwość usprawiedliwiania nieobecności przez telefon, za pomocą sms-a lub komunikatorów społecznościowych.

3. Prośba o usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinna być kierowana do wychowawcy klasy i musi zawierać:

1) datę wystawienia usprawiedliwienia;

2) okres, za który jest wystawiane;

3) powód nieobecności ucznia;

4) własnoręczny podpis rodzica.

4. Nieobecność ucznia nie jest liczona w określaniu frekwencji ucznia i klasy w przypadku, gdy jest on delegowany przez szkołę w celu reprezentowania jej w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, obozach naukowych, wymianach młodzieżowych, wycieczkach organizowanych przez szkołę i innych imprezach szkolnych. W tych przypadkach nie zachodzi potrzeba usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodziców.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania

§48. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela na co najmniej cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej .

2. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po przeprowadzeniu ustalonej przez nauczyciela przedmiotu formy sprawdzenia wiedzy i/lub umiejętności.

3. Warunkiem przystąpienia do ustalonego przez nauczyciela sposobu sprawdzenia wiedzy ucznia jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców do nauczyciela pisemnej prośby o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (możliwe również za pośrednictwem dziennika elektronicznego).

4. Nauczyciel, po otrzymaniu wniosku, ustala z uczniem lub jego rodzicami termin/y, zakres oraz formę sprawdzenia wiedzy/umiejętności ucznia. Następnie, w ustalonym terminie, sprawdza wiedzę i/lub umiejętności ucznia w uprzednio ustalonych zakresie i formie. Powyższe czynności muszą odbyć się nie później niż 3 dni robocze przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

5. Dokumentacja z przeprowadzonego przez nauczyciela sprawdzenia wiedzy/umiejętności ucznia oceniona zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania zostaje w posiadaniu nauczyciela przedmiotu do zakończenia zajęć edukacyjnych (31 sierpnia).

§ 43.2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wpisania do dziennika elektronicznego przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania i nie później niż na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

  1. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
  2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:
  1. zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
  2. otrzymania pochwały wychowawcy, opiekuna organizacji uczniowskiej lub dyrektora szkoły,
  3. dostrzeżonej przez wychowawcę i innych członków społeczności szkolnej, znaczącej  poprawie zachowania ucznia w szkole w okresie od wystawienia oceny proponowanej do wystawienia oceny klasyfikacyjnej. W razie takich własnych obserwacji lub pozyskania informacji od uczniów i/lub nauczycieli, wychowawca klasy jeszcze raz zasięga opinii uczniów, nauczycieli i samego ucznia przed wystawieniem oceny rocznej zachowania.  

 Zasady udostępniania prac pisemnych

§37.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego najpóźniej w ciągu 3 dni od jej ustalenia.

3. O bieżących ocenach rodzice uczniów informowani są za pomocą dziennika elektronicznego oraz w czasie konsultacji, wywiadówek i zebrań z rodzicami.

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.  

5. Sprawdzone pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

6. Rodzice ucznia otrzymują prace pisemne do wglądu na terenie szkoły w godzinach nie zakłócających pracy dydaktycznej nauczyciela .

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom poza szkołą na warunkach określonych przez nauczyciela spośród opisanych w pkt. 8.

8. Dopuszcza się następujące warunki udostępniania prac:

1) przekazanie oryginału (z koniecznością jego zwrotu podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów  w terminie następnej lekcji ucznia z danym nauczycielem, nie wcześniej jednak niż w kolejnym dniu);

2) przekazanie kserokopii;

3) umożliwienie wykonania zdjęcia.

9. Dokumentację egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego udostępnia się do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły.

PSP Budkowice (1).jpegPSP Budkowice (3).jpegPSP Budkowice (4).jpegPSP Budkowice (5).jpegPSP Budkowice (6).jpegPSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców