Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 08-02-2023, Imieniny: Irminy, Piotra, Sylwii

ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (na podstawie Statutu Szkoły)

1. Jak usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole?

§64. 1. O usprawiedliwienie nieobecności ucznia wnioskują jego rodzice w ciągu jednego tygodnia po powrocie do szkoły poprzez e-dziennik, na piśmie lub w czasie osobistej rozmowy z wychowawcą. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność może być także zaświadczenie lekarskie.

2. Wyklucza się możliwość usprawiedliwiania nieobecności przez telefon, za pomocą sms-a lub komunikatorów społecznościowych.

3. Prośba o usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinna być kierowana do wychowawcy klasy i musi zawierać:

1) datę wystawienia usprawiedliwienia;

2) okres, za który jest wystawiane;

3) powód nieobecności ucznia;

4) własnoręczny podpis rodzica.

4. Nieobecność ucznia nie jest liczona w określaniu frekwencji ucznia i klasy w przypadku, gdy jest on delegowany przez szkołę w celu reprezentowania jej w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, obozach naukowych, wymianach młodzieżowych, wycieczkach organizowanych przez szkołę i innych imprezach szkolnych. W tych przypadkach nie zachodzi potrzeba usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez rodziców.

2. Czy moje dojeżdżające do szkoły autobusem musi czekać w szkole po lekcjach?

§ 25.9. Uczniowie korzystający z dojazdów szkolnych pozostają pod opieką szkoły i nie   mogą samodzielnie jej opuszczać do momentu odjazdu autobusu, z zastrzeżeniem §21.22 ( w przypadku uczniów zwykle korzystających z autobusu szkolnego, rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na okresowe wracanie do domu na piechotę lub na rowerze). Warunki zapewnienia uczniom opieki w drodze do i z autobusu, a także podczas podróży autobusem szkolnym określa Regulamin dowozów opracowany przez Gminę Murów – ich organizatora.

3. Czy dziecko niekorzystające z dojazdów może pójść na świetlicę, a potem samo wrócić do domu?

§21.20. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

21. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót do domu.

4. W jakich godzinach mogę pozostawić dziecko w szkole?

§25. 8. Szkoła zapewnia opiekę uczniom od momentu rozpoczęcia porannego dyżuru     świetlicy szkolnej do zakończenia popołudniowego dyżuru świetlicy. Uczniowie i ich rodzice są zobowiązani przestrzegać godzin wejścia do /wyjścia ze szkoły.

W roku szkolnym 2022/23 świetlica szkolna otwarta jest od 6.40 do 16.00 (zmiana godziny na prośbę rodziców)

5. Co muszę zrobić, by zwolnić z lekcji dziecko, które rano przyszło do szkoły?

§ 25.10. Uczeń, który w danym dniu przybył do szkoły, może być zwolniony z zajęć tylko na pisemną (również przez dziennik elektroniczny) lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów) u wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora szkoły. Wyklucza się zwalnianie uczniów na telefon lub przy użyciu wiadomości tekstowych lub komunikatorów społecznościowych.

11. Szkoła nie zezwala na wychodzenie uczniów ze szkoły w czasie przerw czy pobytu w świetlicy, np. na zakupy, nawet na pisemną prośbę rodzica. Przez cały czas pobytu w szkole uczeń musi pozostawać pod opieką nauczycieli.

12. Uczeń, który zgłasza złe samopoczucie, nie może zostać zwolniony do domu przed   zakończeniem zajęć edukacyjnych, natomiast może zostać osobiście odebrany ze szkoły przez rodzica lub upoważnioną przez rodzica osobę, lub, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą rodzica, odprowadzony do domu przez pracownika szkoły                     i przekazany pod opiekę wskazanej przez rodzica osobie. W przypadku braku innej          możliwości, ustalenia z rodzicem chorego ucznia dokonywane są telefonicznie. Jeśli             kontakt z rodzicem jest niemożliwy – uczeń pozostaje pod opieką szkoły, a w                   uzasadnionych przypadkach zostaje odizolowany od pozostałych uczniów pod opieką pracownika szkoły.

6. W jaki sposób mogę uzyskać informacje o postępach dziecka w nauce i zachowaniu? Kiedy mogę porozmawiać o tym z nauczycielami?

Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez e-dziennik lub w czasie konsultacji prowadzonych w ramach obowiązkowych godzin dostępności nauczycieli w szkole dla uczniów i rodziców. Harmonogram tych konsultacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. Prosimy rodziców o przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji, zebrań i wywiadówek.

7. Czy szkoła ma jakieś wymagania odnośnie stroju mojego dziecka?

§65. 1. Szkoła, w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych, dba o estetykę stroju ucznia, który musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej, odpowiadać wiekowi uczniów oraz korespondować z charakterem miejsca, jakim jest placówka edukacyjna. Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie poznają i stosują zasady kultury osobistej, w tym kultury stroju, i swoim strojem powinni wyrażać szacunek dla instytucji szkoły i pracujących tam osób. Dlatego ich codzienny strój szkolny powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny, również z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pobytu uczniów w szkole.

 Rada Pedagogiczna obecnie pracuje nad określeniem szczegółów stroju szkolnego, które wkrótce zostaną zapisane w Statucie i zastąpią obowiązujący dotychczas Regulamin stroju szkolnego. 

8. Czy dziecko może zabierać do szkoły telefon komórkowy?

§ 66.1. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela.2. Poza sytuacjami opisanymi w ust.1, uczniowie mają obowiązek przechowywać wyłączone (nie tylko wyciszone) telefony i inne urządzenia elektroniczne w swoim plecaku lub szafce. 3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i inne urządzenia elektroniczne za wiedzą i zgodą rodziców i ponoszą wyłączną odpowiedzialność w przypadku ich zniszczenia, zgubienia lub kradzieży.4. W sytuacjach opisanych w ust.1 uczniowie są zobowiązani respektować prawa innych osób, w szczególności do ochrony wizerunku.5. W czasie wyjść poza szkołę i wycieczek uczniowie mają obowiązek przestrzegać zasad ustalonych przez nauczyciela organizującego wyjście, lub kierownika wycieczki, którzy, ustalając te zasady, uwzględniają specyfikę wyjścia lub program wycieczki oraz prawo ucznia do kontaktu z rodzicami; 6. W czasie pobytu ucznia w szkole, pilny i niezbędny kontakt między dzieckiem a rodzicami umożliwia także sekretariat szkoły w godzinach pracy.

9. Czy dziecko musi uzupełniać notatki w zeszycie w związku z nieobecnością w szkole?

§62. 1. Każdy uczeń w szkole ma obowiązek:

14) pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez systematyczną pracę na lekcjach i w domu, przygotowywać się do zajęć, odrabiać zadane prace domowe, przynosić wymagane materiały, uzupełniać braki powstałe w okresach nieobecności, nadrabiać zaległości i rozwijać zainteresowania wg wskazówek i z pomocą nauczycieli;

10. Czy rodzic ma jakieś obowiązki wobec szkoły wynikające z jej Statutu ?

§13.3. Rodzice mają obowiązek:

1)                dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)                zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)                usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w formie i terminie określonych w Statucie szkoły;

4)                interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją również poprzez regularne korzystanie z dziennika elektronicznego;

5)                pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą m.in. poprzez odbieranie wiadomości ze szkoły przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego;

6)                zaopatrzenia dziecka w przybory szkolne i niezbędne pomoce;

7)                interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

8)                dbania o właściwy strój  i higienę osobistą swojego dziecka;

9)                dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

10)             współpracowania ze szkołą w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, w szczególności w okresie epidemii i wzmożonych zachorowań;

11)             współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

12)             uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców