Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 31-05-2023, Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Świetlica szkolna

§ 21 (Statutu Szkoły)

13. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły, a także starsi uczniowie korzystający z dowozów do szkoły.

14. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dzieck

15. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje społeczny kierownik świetlicy w porozumieniu z  dyrektorem.

16. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

17. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

18. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

19. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

20. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

21. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

22. Również w przypadku uczniów zwykle korzystających z autobusu szkolnego, rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na okresowe wracanie do domu na piechotę lub na rowerze.

23. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

24. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa Regulamin świetlicy.

PSP Budkowice (1).jpegPSP Budkowice (3).jpegPSP Budkowice (4).jpegPSP Budkowice (5).jpegPSP Budkowice (6).jpegPSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców