Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 26-05-2022, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Raport skrócony z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT SKRÓCONY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY w roku szkolnym 2013/2014

WARUNKI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Raport przeznaczony jest dla:

 • Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej w celu podniesienia jakości pracy Szkoły,
 • Rady Rodziców w celach informacyjnych.

  Zespół badawczy: Katarzyna Chimiak, Joanna Chrzanowska, Ewa Knaś     

 • WPROWADZENIE

 • Świetlica szkolna jest miejscem, w którym szkoła realizuje wszystkie swoje nadrzędne funkcje: opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą, w którym uczniowie mają zapewnioną opiekę po lekcjach i przed ich rozpoczęciem, gdzie realizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów oraz integrujące ich środowisko. Tutaj także odbywa się szeroko pojmowane wychowywanie naszych uczniów poprzez zabawę, współpracę , sport i aktywność twórczą. Pracy świetlicy szkolnej nie da się więc rozdzielić od działalności szkoły, dlatego jakość tej pracy jest bardzo ważna w kontekście wyników całej placówki i jej postrzegania w środowisku. Świetlica to także miejsce, w którym najczęściej dochodzi do regularnych spotkań na linii szkoła - rodzic, dlatego bardzo ważnym jest, by miejsce to było reprezentacyjne i prezentowało szkołę i podejmowane w niej działania, od jak najlepszej strony. Stąd potrzeba przeprowadzenia niniejszego badania, którego celem jest zbadanie opinii uczniów i rodziców na temat działania świetlicy, zbadanie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie opieki świetlicowej, a w rezultacie opracowanie i wdrożenie zmian nakierowanych na poprawę jakości pracy szkoły w tym aspekcie.

 • W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano, między innymi, procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ekspertów Monitora Prawnego i udostępnione w publikacji „Nowy nadzór pedagogiczny w szkole”, Obejmowały one ankiety skierowane do wybranych dzieci uczęszczających do świetlicy oraz ich rodziców. Kryterium tego wyboru było regularne uczęszczanie na zajęcia oraz dłuższe przebywanie w świetlicy. Badania nie objęły więc głównie grupy dzieci, które z opieki świetlicy korzystają wyłącznie w ramach odprowadzania uczniów na przystanek autobusowy. Ewaluacja była realizowana od września 2013 do czerwca 2014r.

 • W ankietowaniu wzięło udział 30 uczniów klas I-VI uczęszczających do świetlicy oraz 30 rodziców tych uczniów.

  Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na naradzie podsumowującej rok szkolny 2013/2014 w dniu 28 sierpnia 2014 oraz Radzie Rodziców.

  Wyniki ewaluacji - analiza odpowiedzi i wnioski do dalszej pracy

  Analiza odpowiedzi

  W przeprowadzonej ewaluacji postawiono cztery pytania badawcze . W wyniku analizy zebranych informacji uzyskano następujące odpowiedzi:

  1.Jakie są potrzeby i preferencje uczniów oraz rodziców w odniesieniu do pracy świetlicy szkolnej?

  Dzieci i rodzice doceniają przede wszystkim czas, który świetlica oferuje swoim podopiecznym na wspólne bycie razem i zabawy z kolegami. Około jedna trzecia uczniów traktuje pobyt w świetlicy jako czas odprężenia po lekcjach, tyle samo uczniów cieszą organizowane w świetlicy zajęcia, w tym plastyczne i sportowe. Jednakże połowa rodziców nie wie, jakie zajęcia prowadzone są przez wychowawców w świetlicy.

  Jedna trzecia uczniów i rodziców docenia oferowaną dzieciom pomoc nauczycieli świetlicy w odrabianiu prac domowych, znakomita większość rodziców akceptuje ten sposób wykorzystania czasu pobytu ich dzieci w świetlicy.

  Z odpowiedzi na pytanie „Co chcielibyście Państwo zmienić w pracy świetlicy?” zadane rodzicom wynika potrzeba organizowania większej ilości zabaw na swieżym powietrzu (prawie połowa ankietowanych). Pozostali ankietowani chcieliby więcej gier i zabaw dydaktycznych (33%) i więcej zajęć relaksacyjnych (25%). Na końcu znalazły się zwiększenie ilości zajęć sportowych oraz zajęć czytelniczych i filmowych.

  W pytaniu o wyposażenie świetlicy i dostępny sprzęt ankietowani rodzice wypowiadali się bardzo różnie. Niektórzy uznali wyposażenie za dobre, niektórzy za średnie, inni ocenili je bardzo nisko jako przestarzałe i mało atrakcyjne. Większość wskazywała na brak placu zabaw. Uczniowie natomiast życzyliby sobie: więcej zabawek w kącikach tematycznych i zorganizowany kącik wypoczynkowy (z materacami, poduszkami). W dalszej kolejności znalazły się odpowiedzi: „więcej gier stolikowych, puzzli” (25%), stały dostęp do komputera (25%) i na końcu „więcej książek, gazetek, czasopism (5%), a jako własną propozycję zmiany uczniowie podali: plac zabaw i dostęp do Internetu w komputerach. Dzieci chciałyby także mieć więcej komputerów do dyspozycji oraz matę do tańczenia. Z analizy dokumentów wynika , że podczas zajęć wykorzystywane są przede wszystkim materiały do prac plastycznych i sprzęt sportowy, dość często również gry planszowe. Mimo, że w planie pracy jest o tym mowa, nie ma w dokumentacji pracy świetlicy dowodów na to, że wykorzystuje się edukacyjne programy komputerowych i x – boxa, nie odnotowano też korzystania ze sprzętów audiowizualnych. Rzadko pojawiają się zapisy o zajęciach umuzykalniających - słuchanie i granie. Za to często podczas zajęć korzysta się z wyposażenia biblioteki (czasopisma, książki).

  Ankietowani rodzice mieli również możliwość określenia, które z wymienionych zadań nauczyciela świetlicy uważają za najważniejsze. Najważniejsze dla ankietowanych są kształtowanie czynności, z którymi dzieci mają problemy, np. czytanie, pisanie, liczenie oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie ( po 45%). Dalej można wymieniać organizowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu (40%), kształcenie u dzieci pozytywnych sposobów radzenia sobie z emocjami (35%), stwarzanie dzieciom możliwości odniesienia sukcesu poprzez zachęcane i przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach (33%). Tylko 25% ankietowanych uważa za konieczne rozszerzenie wiadomości i umiejętności nabywanych przez dzieci w czasie zajęć lekcyjnych. Najmniej osób (20%) wybrało ćwiczenie i poszerzanie samodzielności dziecka – wdrażanie do przestrzegania zasad higieny. Jedna osoba wskazała opiekę nad dziećmi, jako istotne zadanie nauczyciela świetlicy.

  W pytaniu, w którym rodzice mieli subiektywnie ocenić pracę naszej świetlicy w skali 1-5, 65% ocen przypadło na zakres 3-5, z czego 35% to 3, oraz 4 i 5 po 15%. W uzasadnieniu oceny 3 rodzice najczęściej pisali, że dziecko zbyt krótko przebywa w świetlicy aby móc w pełni się wypowiedzieć oraz podkreślali brak odpowiednich, nowoczesnych materiałów dydaktycznych, co, ich zdaniem, pomniejsza atrakcyjność świetlicy. Osoby oceniające pracę świetlicy na 5 podkreślały dobrze zorganizowany czas dla dzieci, ciekawe pomysły plastyczne, spełnianie przez panią próśb dzieci oraz umiejętne podejście pani do dzieci. Dwie osoby pracę świetlicy oceniło na 2, jednak nie uzasadniły oceny. Nikt nie przyznał oceny 1 .

  Z badania dokumentacji świetlicowej wynika również, że oferta zajęć prowadzonych na świetlicy nakierowana jest głównie na dzieci młodsze. Z jednej strony uczniowie tych klas są wśród korzystających z opieki świetlicowej w znakomitej większości, z drugiej strony jednak brak odpowiednio dostosowanej dla dzieci starszych oferty zajęć może wpływać na decyzję ich i ich rodziców o zaprzestaniu korzystania ze świetlicy. W czasie badań zmierzono czas przebywania dzieci w świetlicy: uczniowie klasy pierwszej – 3 - 4 godziny; uczniowie klasy drugiej – 2- 3 godziny; uczniowie klasy trzeciej 1 -2 godziny; Uczniowie klasy czwartej – 1 - 2 godziny; uczniowie klasy piątej 1 godzina; uczniowie klasy szóstej nie korzystają ze świetlicy w godzinach popołudniowych. Badania te potwierdzają powyższe obserwacje. W miarę nabierania samodzielności uczniowie coraz częściej wybierają powrót po lekcjach do domu i spędzanie tam czasu bez opieki pracujących w tym czasie rodziców. Być może odpowiednia oferta zajęć zachęciłaby część z nich do pozostania w szkole, gdzie mieliby zapewnioną właściwą opiekę. Z drugiej strony obecność starszych uczniów na zajęciach świetlicowych znacznie ograniczona jest godzinami dojazdu oraz szeroką ofertą zajęć dodatkowych, dlatego zasadność wprowadzania zmian w tym zakresie należałoby wcześniej poprzeć dodatkowymi badaniami, których wyniki pokazałyby, jak wielu uczniów w rzeczywistości skorzystałoby na zmianie oferty świetlicy.

  Żaden dokument nie reguluje też kwestii dzieci, które nie są zapisane do świetlicy, a które przychodzą, twierdząc, że rodziców nie ma w domu i muszą zostać w świetlicy. Ze świetlicy korzystają też dzieci niezapisane, a czekające po lekcjach na zajęcia dodatkowe. Sprawia to, że średnia liczba uczniów przebywających na zajęciach w świetlicy to 35 osób. Każdego dnia jednak od 12. 35 do 14.25 zapewniona jest opieka drugiego nauczyciela, który z reguły odciąża pomieszczenie świetlicy zabierając grupę dzieci do innej sali na własne, zaplanowane zajęcia.

  2. Które działania najbardziej eksponują funkcję świetlicy szkolnej jako miejsca mającego wpływ na realizację zadań i wspierającego proces wychowawczy i edukacyjny dziecka?

 • W opiniach uczniów świetlica szkolna jawi się przede wszystkim jako miejsce zabawy, odrabiania zadań domowych i wypoczynku. Znakomita większość dzieci lubi tam przychodzić, co potwierdzają także spostrzeżenia rodziców. Duża większość (85%) dzieci czuje się w świetlicy bezpiecznie i ma zaufanie do pań. Wśród nielicznych, negatywnych odpowiedzi pojawił się zarzut sformułowany przez dziecko w następujący sposób: „ bo potem komuś mówią” dotyczący stosunków uczeń - wychowawcy , oraz narzekania na występujące między uczniami konflikty, hałas i brak dyscypliny.

 • Na uciążliwość hałasu uskarżała się także połowa ankietowanych w kontekście warunków odrabiania zadań domowych. Również wychowawca świetlicy jako największy problem zgłasza hałas. W planie pracy świetlicy nie znaleziono jednak żadnych zapisów dotyczących szukania sposobów rozwiązania tego problemu. Za to w dziennikach zajęć bardzo często pojawia się temat Odrabianie zadań domowych. Z wywiadu z wychowawcą świetlicy wynika jednak, że często warunki takie stwarzane są uczniom przez drugiego nauczyciela pracującego na świetlicy, który zabiera uczniów zainteresowanych odrabianiem zadań domowych do cichej sali. Warto zapisać to jako programowe działanie w dokumentacji świetlicy.

  W swoich odpowiedziach dzieci również wskazywały na niedobór wyposażenia świetlicy szkolnej (za mało komputerów, brak maty do tańczenia, za mało zabawek, za mało gier planszowych i układanek), a także na chłód, który zimą panuje w pomieszczeniu świetlicy i nie zachęca do zabaw.

  Ankietowani rodzice w większości uważają, że zajęcia świetlicowe korzystnie wpływają na rozwój emocjonalno-poznawczy dziecka. Zdecydowana też większość ankietowanych rodziców uważa świetlicę za narzędzie pomocne w wychowywaniu dzieci, gdyż

  dziecko uczęszczając na świetlicę, jest uczone podstawowych norm i zasad właściwego postępowania . Ponad połowa rodziców jest zdania, że zadania stawiane dziecku wpływają na jego samodzielność, a także, że świetlica wspomaga rozwój intelektualny dziecka poprzez wzmacnianie więzi ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym oraz poprzez budzenie potrzeby zdobywania wiedzy o świecie. Przeciwnego zdania jest ok. 1/3 rodziców.

  Przeprowadzona w ramach niniejszego badania analiza dokumentów wykazała, że w świetlicy nie jest realizowany żaden program edukacyjny lub wychowawczy, który miałby cele, harmonogram i ewaluację. Nie ma także miesięcznych planów zajęć, które byłyby dostosowane do zmieniających się warunków, np. rozpoczęcie zajęć z projektu lub dojeżdżanie na rowerach w okresie wiosennym. Wiadomo jednak, że odbywają się zajęcia poświęcone świętom państwowym i kościelnym oraz tradycjom, które łatwo dałyby się ująć w ramy takiego programu. Regularnie odbywają się też zajęcia z edukacji czytelniczej, zajęcia sportowe i ruchowe oraz zajęcia rozwijające umiejętności językowe (język niemiecki). Duża część aktywności dzieci to zajęcia plastyczne. Funkcjonują zajęcia o nazwach: Rozmowy w kręgu, Spotkanie z przyjacielem, Gry i zabawy stolikowe, Klubik Mądrej Główki, Klubik Aktywności. Jednakże ani z zapisów w planie pracy, ani w dzienniku zajęć nie wynika, jakie metody i formy pracy są stosowane przez nauczycieli podczas tych zajęć, trudno więc wyciągnąć wniosek , jakie cele realizowane są poprzez te zajęcia. Dla przykładu, bardzo często w pracy świetlicy wykorzystuje się formułę zabaw towarzyskich, co prawdopodobnie (nie zostało to określone) służyć ma rozwijaniu zdolności komunikacyjnych i umiejętności współpracy. Nie wiadomo jednak, czy zajęcia nazwane Rozmowy w kręgu, Spotkanie z przyjacielem służą rozwojowi tych umiejętności, bo ich charakter nie został jasno określony.

  3. Które działania w pracy świetlicy wspierają proces adaptacyjny pierwszoklasisty w szkole?

  Z przeprowadzonej analizy dokumentów wynika, że ani w planie pracy, ani w dziennikach nie ma adnotacji na temat działań wspierających proces adaptacji pierwszoklasistów. Jedynie w regulaminie jest wzmianka o obowiązku niesienia pomocy uczniom młodszym. Z drugiej strony wysokie noty, jakie praca naszej świetlicy otrzymała od badanych rodziców i uczniów, pośród których znaleźli się prawie wszyscy uczniowie klasy pierwszej, świadczą o tym, że działania takie są tam prowadzone. Przykładowo, odbieranie przez uczniów świetlicy jako przede wszystkim miejsca zabawy (wykazane w ankietach) dowodzi, że potrzeby najmłodszych uczniów w tym zakresie są na świetlicy zaspokajane. Brak jednak programu takich działań i adnotacji o ich realizacji.

  Również godziny pracy świetlicy szkolnej mają na uwadze najmłodszych uczniów naszej szkoły, bowiem ich pobyt w szkole wiąże się z potrzebą uwzględnienia godzin pracy rodziców. Szkoła dąży do zaspokajania tych potrzeb, zapewniając najmłodszym właściwą opiekę przed i po lekcjach.

 • 4. W jakim stopniu analiza wniosków z przeprowadzonych diagnoz została wykorzystana przez Radę Pedagogiczną w nowym roku szkolnym?

 • Dotychczas nie zostało przeprowadzone żadne wewnątrzszkolne badanie rozpoznające potrzeby uczniów , rodziców i nauczycieli w kontekście pracy świetlicy szkolnej. Nie ma też dowodów na prowadzenie takich badań wewnątrz samej świetlicy. Również sprawozdania roczne z pracy świetlicy szkolnej nie zawierają wniosków wychowawczo-opiekuńczych do dalszej pracy świetlicowej.

  W bieżącym roku szkolnym przeprowadzone zostało natomiast zewnętrzne badanie stopnia przygotowania szkoły w kontekście przystosowania do potrzeb dzieci sześcioletnich, podczas którego zarekomendowano zmianę w dokumentowaniu pracy świetlicy poprzez wprowadzenie trzech osobnych dzienników. Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 zgłoszono 57 uczniów z klas I – VI. Zostali oni podzieleni na 3 grupy. We wszystkich trzech dziennikach liczba zapisanych uczniów nie przekracza 25. Jest to zgodne z prawem oświatowym . Zmiana ta jest raczej negatywnie oceniana przez nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy. Nauczyciele tłumaczą, że nie do końca znają zasady dokonywania wpisów w tych dziennikach. Wydłuża się czas poświęcany na prowadzenie dokumentacji oraz pojawiają się trudności przy dokumentowaniu pracy z różnych powodów odbiegającej od zaplanowanego harmonogramu.

  WNIOSKI

  Cieszy ogólnie pozytywny obraz pracy świetlicy szkolnej wyłaniający się z badań ankietowych uczniów i rodziców. Cieszy również to, że niniejsze badania wykazały obszary, w których praca ta może być udoskonalona, usprawniona, bardziej usystematyzowana, co sprzyjać będzie rozwojowi świetlicy i jeszcze większemu zadowoleniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Obszary, w których warto zadbać o rozwój i poprawę to:

 • Planowanie, dokumentowanie i ewaluowanie działań świetlicy szkolnej.

 • Działalność naszej świetlicy powinna opierać się o program dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy z jasno określonymi celami. Program ten powinien być skonstruowany z uwzględnieniem obserwacji poczynionych w trakcie niniejszego badania: powinien uwzględniać większą ilość zajęć na świeżym powietrzu, stworzenie odpowiednich warunków do wypoczynku i odrabiania zadań domowych poprzez ujętą w ramy systemowych działań walkę z hałasem oraz ofertę zajęć opracowaną z myślą o potrzebach najmłodszych ( 6-letnich) oraz starszych (klasy IV-VI) uczniów naszej szkoły. Program pracy świetlicy powinien być rzetelnie dokumentowany, a wszyscy realizujący go nauczyciele powinni znać zasady prowadzenia dokumentacji pracy świetlicy szkolnej. Program ten powinien być regularnie poddawany okresowej ewaluacji , która badałaby jego efektywność oraz sprawdzała, jak zmieniają się potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizowanie regularnie poddawanego ewaluacji programu pracy udoskonali działania świetlicy dzięki odpowiednio spożytkowanej informacji zwrotnej od dzieci i rodziców i wzmocni starania szkoły w wywiązywaniu się z działań zawartych w programie wychowawczym.

  Wnioski do pracy:

 • Opracowanie i wdrożenie programu pracy świetlicy szkolnej zgodnie z wnioskami wyciągniętymi z niniejszego badania (Teresa Thomas i inni nauczyciele świetlicy)

 • Opracowanie i wdrożenie sposobu systematycznej ewaluacji programu świetlicy i konstruowanie na podstawie jej wyników wniosków do pracy na kolejny rok szkolny, zawartych w rocznym sprawozdaniu z działalności świetlicy szkolnej ( Teresa Thomas i inni nauczyciele świetlicy)

 • Zapoznanie wszystkich zaangażowanych nauczycieli ze sposobem prowadzenia dokumentacji świetlicowej w jej nowej formie (Teresa Thomas)

 • Wobec faktu, że w pracę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą na terenie świetlicy w różnym stopniu zaangażowanych jest kilka osób, warto rozważyć powierzenie jednej z nich roli kierowniczej połączonej z odpowiedzialnością za właściwą koordynację pracy wszystkich tych osób i właściwe wywiązywanie się z realizacji zadań określonych w programie. ( Dyrektor szkoły)

 • Informowanie

 • Badania wykazały, że aż połowa rodziców nie ma informacji na temat działań prowadzonych w świetlicy szkolnej. Opracowanie programu zawierającego cele i formy realizacji będzie okazją do usystematyzowania działań podejmowanych w świetlicy i podzielania się nimi również z rodzicami. Będzie to okazja do promowania działań szkoły w środowisku. Dopracowanie i upowszechnienie regulaminu świetlicy szkolnej wśród rodziców zapobiegnie na przyszłość niekontrolowanym sytuacjom zgłaszania się na zajęcia dzieci nie zapisanych do świetlicy.

  Wnioski do pracy:

 • Opracowanie sposobu informowania rodziców o działaniach podejmowanych w świetlicy ( Teresa Thomas)

 • Dopracowanie regulaminu świetlicy pod względem sytuacji w jakich dziecko nie zapisane może w niej przebywać i przekazanie tej informacji wszystkim rodzicom w szkole ( Dyrektor szkoły i Teresa Thomas )

 • Wyposażenie

 • W przeprowadzonym badaniu zarówno dzieci jak i rodzice wskazywali na niedostateczne wyposażenie świetlicy w zabawki, nowe gry planszowe, sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, brak placu zabaw, brak kącika wypoczynkowego, a także chłód panujący w sali świetlicy w zimie. Część z tych potrzeb można zaspokoić przy pomocy dostępnych w szkole rozwiązań np. częstsze korzystanie z komputerów w sali komputerowej, gdzie również dostępny jest Internet lub też częstsze korzystanie z przedszkolnego placu zabaw w ramach prowadzonej przez szkołę współpracy z przedszkolem. Pozyskanie dla świetlicy nowych zabawek i gier wydaje się jednak koniecznością, również w świetle zaspokojenia potrzeb dzieci sześcioletnich, które od września przyjdą do szkoły. Zorganizowanie kącika wypoczynkowego może okazać się trudne nie tylko ze względów finansowych, ale i lokalowych (brak miejsca w świetlicy, która jednocześnie pełni funkcję stołówki szkolnej), jednak można by rozważyć stworzenie takiego miejsca wypoczynku w innym miejscu w szkole . Skarga na niską temperaturę w zimie wymaga bliższego zainteresowania i potwierdzenia spostrzeżeń ankietowanych wynikami regularnych pomiarów prowadzonymi w okresie zimowym. Udokumentowane pomiary mogłyby stanowić podstawę do wnioskowania o dotację na termomodernizację świetlicy szkolnej u organu prowadzącego.

  Wnioski do pracy:

 • Dążenie do lepszego zaspokojenia potrzeb uczniów przebywających w świetlicy w zakresie korzystania z dostępu do komputerów z Internetem i placu zabaw w ramach rozwiązań dostępnych w szkole (Teresa Thomas w porozumieniu z Dyrektorem szkoły)

 • Opracowanie sposobów pozyskania nowych zabawek i gier dla świetlicy szkolnej ( zakup ze środków szkoły, Rady Rodziców, zorganizowanie zbiórki wśród uczniów wszystkich klas, ustalenie dnia, w którym dzieci mogą przynosić własne zabawki do zabawy na świetlicy, pozyskanie sponsorów, lub inne.) ( Dyrektor Szkoły)

 • Rozpoznanie możliwości zorganizowania w szkole kącika wypoczynkowego dla dzieci (Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców)

 • Przeprowadzenie pomiarów temperatury w pomieszczeniu świetlicy szkolnej, które stanowić będą podstawę do podjęcia ewentualnych dalszych działań ( Teresa Thomas w porozumieniu z Dyrektorem szkoły)

 •  


   

   

   

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców