Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 26-05-2022, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Zasady usprawiedliwienia nieobecności

Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych

w określonym terminie i formie.

( źródło: Statut Szkoły)

Uczeń ma obowiązek:

1) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych

2) przedłożyć usprawiedliwienia wychowawcy najlepiej w dniu stawienia się do szkoły po nieobecności, nie później jednak niż w ciągu jednego tygodnia. Usprawiedliwienie nieobecności dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia. Dopuszcza się usprawiedliwienia w formie ustnej dokonane osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecności może być także zaświadczenie lekarskie.

2a) usprawiedliwienie powinno zawierać w szczególności:

a) datę wystawienia usprawiedliwienia;

b) okres, za który jest wystawiane

c) powód nieobecności ucznia

d) czytelny podpis jednego z rodziców (prawnych opiekunów)

Rodzice mają obowiązek:

(…)

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecności dziecka,

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców