Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 26-09-2022, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

„Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów”

Całkowity koszt projektu wynosi 594.481,25 zł. Wkład własny projektu (5%) stanowią koszty użytkowania sal własnych w szkołach na potrzeby realizacji projektu (wkład niepieniężny). W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, Publicznej Szkole Podstawowej w  Starych Budkowicach  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności u uczniów, utworzenie warunków do nauczania, opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, organizację zajęć pozalekcyjnych, udostępnienie nauczycielom i uczniom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie szkół w procesie indywidualnej pracy z uczniem, utworzenie Punktu Informacji i Karier. Obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także dodatkowe zajęcia realizowane dla uczniów chcących rozwijać się w obszarach wykraczających poza zakres podstawy programowej. Projekt zakłada wyposażenie pracowni komputerowych w każdej szkole w sprzęt TIK niezbędny do przeprowadzenia zajęć z podstaw programowania. Łączna kwota zakupu sprzętu TIK, materiałów oraz pomocy dydaktycznych wynosi 219.110,00 zł. W ramach projektu odbędą się również wyjazdy dla uczniów na łączną kwotę 52.200,00 zł. W dniu 18.01.2019r. odbyło się w Urzędzie Gminy Murów spotkanie Wójta Gminy Murów Pana Michała Golenia z Dyrektorami Szkół Podstawowych na którym m.in. omówiono zakres zadań do przygotowania przez szkoły celem rozpoczęcia realizacji projektu.

W związku z powyższym przekazaliśmy Państwu do wypełnienia deklaracje udziału dziecka w w/w projekcie. Podpisanie deklaracji jest warunkiem koniecznym uczestnictwa dziecka w jakichkolwiek zajęciach projektowych, stacjonarnych i wyjazdowych.

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców