Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: poniedziałek, 09-12-2019, Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Ocenianie przedmiotowe - język polski

PDFogólne dla 4.pdf
PDFogólne dla 5.pdf
PDFogólne dla 6.pdf
 

Joanna Chrzanowska

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV – VI

Zasady ogólne

 1. Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają: wiedza (postęp w opanowaniu ważnych pojęć z zakresu teorii literatury, wiedzy o języku i innych środkach przekazu, znajomość zasad ortograficznych) umiejętności (odbioru tekstu i wykorzystania zawartych w nim informacji, analizy i interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury, tworzenie własnego tekstu oraz postawa (zaangażowanie w pracę podczas lekcji i wywiązywanie się z powierzonych zadań, wysiłek i zaangażowanie włożone w naukę, ponadprogramowe i pozaszkolne osiągnięcia uczniów). Ogólne kryteria oceniania (wymagania na poszczególne oceny) są załącznikiem do oceniania przedmiotowego z języka polskiego.


 

Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:

- mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze)

- czytanie:

- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa

- ciche ze zrozumieniem

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi

- znajomość treści lektur obowiązkowych (4) i uzupełniających (4)

- znajomość i praktyczne zastosowanie wybranych zagadnień z nauki o języku

- inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie

określonych projektów, realizacja zadań w grupie, wykonywanie prac domowych, aktywność podczas zajęć).


 


 

2. Sposoby i formy oceniania poszczególnych umiejętności

 

Umiejętność

Sposób oceniania:

mówienie*

- kryteria oceny opowiadania ustnego

czytanie głośne i wyraziste z uwzględnieniem

zasad kultury żywego słowa*


 

- kryteria oceny czytania głośnego

ciche ze zrozumieniem* (testy cichego czytania)

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]

 

posługiwanie się poznanymi zasadami

ortograficznymi (testy ortograficzne)

 

- zasady oceniania testów ortograficznych

znajomość treści lektur obowiązkowych(4) (sprawdziany i testy sprawdzające znajomość treści)

 

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]

znajomość treści lektur uzupełniających (4)

 

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

- w innej formie uzgodnionej z nauczycielem (układanie pytań do poszczególnych rozdziałów z uwzględnieniem odpowiedzi; odpowiadanie na wcześniej przygotowane do każdego rozdziału pytania podczas czytania w domu)

znajomość wybranych zagadnień z nauki

o języku (sprawdziany sprawdzające znajomość pojęć i struktur gramatycznych oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce)

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]

recytacja

- kryteria oceny recytacji

rysunkowe konkretyzacje utworów

literackich*

 

- kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji utworów

realizacja określonych projektów

- kryteria podawane po realizacji projektu, uwzględniające zasady ustalone przed jego realizacją

 

ocena realizacji zadań w grupie*

- kryteria oceny współpracy w grupie

kartkówki*

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdej karkówce]

pisanie, redagowanie określonych form

wypowiedzi (w domu i w klasie)

- kryteria oceny pisemnych prac klasowych i domowych

 

prace domowe*

Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób:

 • wybiórczo na ocenę lub symbol + lub - podczas lekcji, jak również po zajęciach

 • poprzez głośne odczytanie przez ucznia

 • wspólnie z całą klasą.

 

aktywność na lekcji*

- zaangażowanie w pracę podczas lekcji nagradzane zostaje „+” (pięć „+” skutkuje otrzymaniem oceny bardzo dobrej za aktywność podczas lekcji)

sprawdziany sprawdzające ogólny postęp wiedzy (sprawdzają wiedzę i umiejętności ze wszystkich obszarów edukacji polonistycznej)

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]


 

*gwiazdką oznaczono sposoby sprawdzania wiedzy, które nie muszą być zapowiedziane tydzień wcześniej, pozostałe natomiast nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i podaje uczniowi dokładny wykaz zagadnień


 

3. Skala ocen

celujący (6)

bardzo dobry (5)

dobry (4)

dostateczny (3)

dopuszczający (2)

niedostateczny (1)

Ocenę z „plusem bądź minusem” uczeń może otrzymać z (e):

 • sprawdzianów cichego czytania ze zrozumieniem,

 • redagowania określonych form wypowiedzi,

 • testów ortograficznych,

 • sprawdzianów znajomości treści lektur obowiązkowych,

 • sprawdzianów dotyczących znajomości wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki),

 • testów podsumowujących dział.

Punkty przeliczane są na stopnie, z uwzględnieniem „plusów i minusów”.

Stopień wywiązania się z zadania w %

Ocena

0-34

niedostateczny

35-45

dopuszczający

46-69

dostateczny

70-85

dobry

86-95

bardzo dobry

96-100

celujący


 

4. „Plusy” (+) i „minusy” (–), brak zadania, symbol „0”

Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”. Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu.

 • Minus” i „ plus” uczeń może otrzymać za:

 • nieskomplikowane, krótkie prace domowe,

 • odpowiedź na pytanie dotyczące treści trzech ostatnich lekcji,

 • pracę na lekcji (aktywność),

 • przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji,

 • dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie.

„Minusy” i „plusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku.

W każdej kategorii podsumowanie następuje po wpisaniu pięciu znaków. Przeliczanie na oceny wygląda następująco:

5 „plusów” ocena bardzo dobra

4 „plusy” i 1 „minus” ocena dobra

3 „plusy” i 2 „minusy” ocena dostateczna

2 „plusy” i 3 „minusy” ocena dopuszczająca

4 „minusy” ocena niedostateczna

Uczeń na początku lekcji zobowiązany jest zgłosić „brak zadania”. Nauczyciel odnotowuje to w swoim notatniku. Po trzech zgłoszeniach nauczyciel odnotowuje to w dzienniku, wpisując symbol „zero”. Następnie znów dwa razy może zgłosić brak zadania, ale każde trzecie zgłoszenie skutkuje wpisaniem symbolu „zero”.

5. Ilość uzyskiwanych ocen w semestrze za poszczególne umiejętności

Przyjmuje się minimalną ilość uzyskanych przez ucznia w ciągu jednego semestru ocen za poniższe umiejętności:

 • mówienie – 2 stopnie

 • czytanie głośne – 2 stopnie

 • czytanie ciche ze zrozumieniem – 4 stopnie

pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie) – po 3 stopnie, w sumie 6

posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (testy ortograficzne) – po 3 stopnie.

testy podsumowujące dział – po 3 stopnie

recytacja - 1 stopień

6. Informowanie uczniów o osiągnięciach, postępach w nauce

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów pokazywane są im podczas lekcji w celu dokonania autoanalizy i ewentualnej poprawy, a następnie przechowywane przez nauczyciela w charakterze dokumentu w specjalnej teczce, skąd – w ramach konsultacji – mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (bądź prawnym opiekunom) dziecka na ich życzenie. Uczniowie mogą zabrać pracę do domu, ale obowiązkowe jest zwrócenie podpisanej przez rodziców pracy następnego dnia roboczego.

7. Zasady wystawiania ocen na semestr i koniec roku

Na pierwszy semestr i koniec roku cena wystawiana jest z zachowaniem następujących zasad:

 • Ze wszystkich uzyskanych przez ucznia ocen nauczyciel wystawia dziewięć cząstkowych za poszczególne umiejętności (patrz poniższa tabela, np. uczeń otrzymał cztery oceny w rubryce mówimy: 4,4,3,4, otrzymuje cząstkową ocenę 4).

mówienie

głośne czytanie

czytanie ze zrozumieniem

sprawdziany ogólne

ortografia

pisanie w domu

pisanie w klasie

lektura

inne

np.4,4,3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

np. 4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Ocena na pierwszy semestr i koniec roku zależy od przewagi uzyskanych ocen cząstkowych (np. jeżeli uczeń spośród dziewięciu wystawionych ocen uzyskał pięć ocen dobrych i cztery dostateczne, otrzymuje ocenę dobrą).

 • Jeżeli w którejś z rubryk pojawi się symbol „zero”, który nie jest oceną, ale świadczy o postawie ucznia wobec obowiązków, ocena w tej kategorii zostaje obniżona o pół stopnia za każde „0”.

 • W przypadkach wątpliwych (brak przewagi danej oceny; duża rozpiętość, od dopuszczającej do bardzo dobrej, między ocenami) decydują oceny uzyskane za sprawdziany ogólne, czytanie ze zrozumieniem, pisanie w domu i klasie oraz testy ortograficzne.

 • Uczniowie, którzy mają szansę uzyskać na semestr czy koniec roku ocenę bardzo dobrą i celującą muszą dodatkowo przeczytać wszystkie lektury uzupełniające.

 • Uczniowie, którzy mają szansę uzyskać na semestr czy koniec roku ocenę celującą (przewaga ocen celujących wśród ośmiu wystawionych ocen cząstkowych lub ich ilościowa przewaga) powinni, o ile istnieje taka możliwość, potwierdzić swój wysoki poziom wiedzy i umiejętności poprzez udział i osiąganie zadowalających wyników w konkursach (turniejach, przeglądach itp.) różnego szczebla.

 •  

8. Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją rozwojową

W stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce - dysleksją stosowane są następujące ułatwienia:

 • uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą (dotyczy to sprawdzianów cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdzianów z treści lektur obowiązkowych, sprawdzianów ze znajomości wybranych zagadnień z nauki o języku),

 • uczniowie są zwolnieni z pisania ze słuchu podczas testów ortograficznych,

 • przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio – komunikatywność wypowiedzi i czytelność z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma.

 • ponadto testy ortograficzne (praktyczne zastosowanie zasad ortograficznych) uczniowie poprawiają „do skutku”

Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach).

9. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego

W stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów objętych nauczaniem indywidualnym ze względu na inne specjalne potrzeby edukacyjne dostosowaniu podlegają formy i metody pracy oraz wymagania na poszczególne oceny. Kryteria oceny oraz opis form i metod pracy jest osobnym dokumentem stanowiącym załącznik do oceniania przedmiotowego. Zasady poprawiania ocen cząstkowych oraz postępowanie w sytuacji opuszczenia pracy klasowej lub sprawdzianu

 1. Zasady poprawiania ocen cząstkowych oraz postępowanie w sytuacji opuszczenia pracy klasowej lub sprawdzianu

Prace klasowe, sprawdziany i testy ortograficzne są formami sprawdzania wiedzy zapowiedzianymi; na tydzień przed nimi uczeń otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące wiadomości i umiejętności, które będą kontrolowane. Uczeń, który opuścił pracę klasową, sprawdzian lub test ortograficzny z przyczyn losowych, powinien je napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; uczeń, który uzyskał mniej niż 30% przewidzianej liczby punktów, może poprawić ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania poprawianiu omawianych form kontroli wiedzy bądź pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się – ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika bez względu na jej stosunek do oceny pierwotnej.

Ważne uwagi dotyczące poprawiania ocen!

 • Ocenę za sprawdzian z treści lektury należy poprawić możliwie szybko (w ciągu dwóch dni od oddania pracy) tzn. zanim lektura zostanie omówiona w klasie.

 • Nie można poprawiać ocen bardzo dobrych i dobrych.

 • Za wypracowania pisane w domu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy praca jest w całości niesamodzielne (przepisana z internetu) lub nieczytelna. Taka ocena nie podlega poprawie.

 • Na dłuższe wypracowanie pisane w domu uczeń ma pięć dni. Gdy nie odda pracy w wyznaczonym dniu otrzymuje „bz” i musi przynieść pracę następnego dnia roboczego. Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje symbol „zero”.

10. Elementy oceniania kształtującego

Wybrane sposoby sprawdzania umiejętności uczniów będą się odbywały zgodnie z zasadami oceniania kształtującego. Oznacza to, że nauczyciel umówi się z uczniami, że dane zadanie klasowe czy domowe jest na „informację zwrotną”. Uczeń nie otrzyma oceny tylko szczegółową informację o walorach swojej pracy i ewentualnych usterkach. Pozyska też wskazówki, jak ma się przygotować do wykonania zadania po raz kolejny. Oceną uzyska uczeń dopiero po wykonaniu zadania po raz kolejny w domu lub w klasie.

11. Postanowienia końcowe

Na pierwszej godzinie języka polskiego uczniowie są zapoznawani z PO.

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z realizowanych działów są do wglądu u nauczyciela przedmiotu na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Nauczyciel informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu (PO wraz z załącznikami jest do wglądu w sekretariacie szkoły i na stronie szkoły). Ponadto zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z zasadami PO na indywidualnych spotkaniach.

O ocenach cząstkowych lub półrocznych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając na piśmie zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac domowych (gdy uczeń jej nie odrobi lub uzyska ocenę niedostateczną).

Tryb i warunki uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, w tym oceny z języka polskiego opisane zostały w Statucie Szkoły;

W celu realizacji zasady poufności przy informowaniu o ocenach, nauczyciel nie będzie na głos odczytywał uzyskanych przez uczniów ocen, chyba, że uczniowie jednomyślnie wyrażą na to przyzwolenie. W przeciwnym wypadku uczeń otrzyma pisemną informację o ocenie.

W celu realizacji zasady jawności kryteriów oceniania nauczyciel udostępni uczniom i ich rodzicom przedmiotowe zasady oceniania na początku roku szkolnego, oraz informować będzie ustnie o kryteriach oceny poszczególnych zadań realizowanych w bieżącej pracy.

W bieżącym nauczaniu nauczyciel będzie wdrażał zasadę indywidualizacji pracy z uczniami m.in. poprzez: stosowanie elementów oceniania kształtującego w ocenianiu bieżącym, umożliwienie uczniom uczenia się w indywidualnym tempie, współpracę z rodzicami wobec ewentualnych trudności w realizowaniu wymagań, wzmacnianie procesu uczenia się poprzez stosowanie metod aktywizujących, udzielanie dodatkowej pomocy podczas pracy indywidualnej, stosowanie pozytywnych wzmocnień, pomoc w selekcjonowaniu i porządkowaniu materiału, a w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych nauka tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

Dodatkowo, uczniowie przejawiający zdolności literackie i zainteresowania polonistyczne zachęcani będą do dodatkowej aktywności w tym zakresie w czasie zajęć, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.


 


 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 1

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Sołectwo Zagwiździe