Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: czwartek, 26-05-2022, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Jesteś ważny! - innowacja realizowana w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

 

 

TYTUŁ INNOWACJI: „Jesteś ważny”

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

AUTOR INNOWACJI: Katarzyna Chimiak

 

WSTĘP

 

„Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” to jedno z ważnych wymagań stawianych dzisiaj oświacie. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach, jako placówka publiczna i obejmująca najwcześniejsze etapy nauczania spotyka się z bardzo demokratycznym wachlarzem problemów natury edukacyjnej, społecznej, wychowawczej czy rodzinnej występujących wśród uczniów, z którymi stara się radzić sobie w bieżącej pracy. Jednak w rzeczywistości współczesnej szkoły często brakuje czasu na bardziej indywidualne „pochylenie się” nad konkretnym przypadkiem ucznia, niekoniecznie tego z największymi problemami, objętego stosowną opieką specjalistów w szkole, ale tego „zaszufladkowanego” jako lenia, trudnego lub mało zdolnego, który prześlizguje się przez szkolną codzienność z niepotrzebnym balastem problemów, które można pomóc mu rozwiązać. Taki czas, w imieniu placówki, w której uczy, postanowiła znaleźć autorka niniejszej innowacji z nadzieją, że posłuży on rozwojowi poszczególnych uczniów, jak i całej szkoły.

 

ZAKRES INNOWACJI

Innowacja obejmie dodatkowe indywidualne zajęcia poświęcone diagnozie i interwencji, adresowane do wybranej grupy uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach, którzy doświadczają różnego typu niepowodzeń w nauce i życiu społecznym. Zajęcia te odbywać się będą raz w tygodniu w roku szkolnym 2015/2016 i prowadzone będą przez autorkę z wykorzystaniem metody metaplanu oraz najlepszej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej zdobytej przez autorkę na przestrzeni jej kariery zawodowej dzięki licznym szkoleniom i samokształceniu. Wprowadzenie innowacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla organu prowadzącego.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADZENIA ZMIANY

Autorka innowacji, na podstawie własnych obserwacji i wniosków z bieżących interwencji w kryzysowych sytuacjach zauważyła, że przyczyny niepowodzeń szkolnych niektórych uczniów miewają bardzo proste i błahe przyczyny jak choćby niewłaściwy dobór sposobów uczenia się w domu lub zła organizacja skutkująca „zapominalstwem”. Zaniechanie poszukiwania tych przyczyn przejawia się nawarstwiającymi się trudnościami uczniów i czasami prowadzi do „szufladkowania” ich jako trudnych, słabych, czy leniwych. Proces ten ma swoje konsekwencje w postaci obniżenia poczucia własnej wartości ucznia, spadku jego wewnętrznej motywacji do rozwoju, co pociąga za sobą kolejne negatywne skutki edukacyjne i wychowawcze.

 

CELE OGÓLNE:

  1. Poprawa funkcjonowania w szkole uczniów doświadczających niepowodzeń w nauce i życiu społecznym.

  2. Pozyskanie danych niezbędnych do opracowania systemowych działań zapobiegających występowaniu niepowodzeń szkolnych u uczniów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Uczeń rozwija swoją samoświadomość poznając swoje mocne i słabe strony.

  2. Dziecko uczy się analizować swoją sytuację i rozwiązywać problemy.

  3. Uczeń podnosi poczucie własnej wartości.

  4. Nauczyciel zdobywa wiedzę o uczniach, która może być wykorzystana do dalszego rozwoju szkoły.

 

OPIS DZIAŁAŃ

 

Innowacja zakłada prowadzenie zindywidualizowanych działań wobec uczniów w formie diagnozy i interwencji pedagogicznej odbywającej się w nietypowej dla rutyny szkolnej formule spotkania przy herbacie, na które uczeń jest indywidualnie zapraszany przez nauczyciela. Atmosferę wyjątkowości tego spotkania podkreślają elegancki bilet z zaproszeniem na spotkanie oraz wspólne picie herbaty z ładnych filiżanek. Oprawa ta ma dodatkowo przekonywać uczniów, że dla szkoły „są ważni”, zgodnie z tytułem innowacji. Celem spotkań jest budowanie samoświadomości uczniów, odkrywanie ich mocnych i słabych stron, wspólne diagnozowanie przyczyn ich niepowodzeń oraz poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nimi. W diagnozie i interwencji wykorzystywana jest metoda metaplanu, czyli analiza tego jak jest, jak powinno być, dlaczego nie jest tak, jak powinno być, i co zrobić, żeby było lepiej. Mocną stroną tego rozwiązania jest CZAS poświęcany jednemu uczniowi, który, w zależności od przypadku , może obejmować jedno lub kilka indywidualnych spotkań, oraz to, że aktywizująca metoda metaplanu prowokuje autoanalizę, rozwija samoświadomość i skłania do samodzielnego wyciągania wniosków i poszukiwania rozwiązań, przynosząc efekt terapeutyczny.

 

EWALUACJA

 

Bieżące pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów biorących udział w spotkaniach oraz od nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego obserwujących funkcjonowanie dzieci w szkole.

 

 

PSP Budkowice (1).jpeg PSP Budkowice (3).jpeg PSP Budkowice (4).jpeg PSP Budkowice (5).jpeg PSP Budkowice (6).jpeg PSP Budkowice (7).jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 3

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców