Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 04-04-2020, Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Ocenianie przedmiotowe - religia

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania z religii

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach

" To, co mówimy i robimy najlepiej oceni sam Bóg!"

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania opracowane są w oparciu o:

  • Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-katolickiej w szkołach; Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 25 sierpnia 2008 r.

  • Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  • Wewnątrzszkolne ocenianie obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach.

" Katechizacja dzieci i młodzieży niesie ze sobą podstawowe wartości etyczne i moralne w procesie wychowania...Otwarcie się na religię oraz chrześcijańskie wartości etyczne będzie istotnym wzbogaceniem procesu wychowawczego młodego pokolenia". (Instrukcja dotycząca powrotu nauczania religii do szkół z dnia 03.08. I990 r. wydana przez MEN.)

Z dokumentu Komisji Wychowania Katolickiego wynika, że katecheza nie może być sprowadzona tylko do nauczania, lecz trzeba ją widzieć jako jedno z głównych ogniw wychowania. Dlatego, przy ocenianiu, obok wiadomości ucznia należy uwzględnić również oczekiwane postawy i sprawności moralne.

Dyrektorium ogólne o katechizacji przypomina: ,,(...) by nauczanie religii w szkole jawiło się jako przedmiot, który wymaga tej samej systematyczności i organizacji jak inne przedmioty. Jednak nauczanie religii w szkole nie sytuuje się obok tych przedmiotów jako coś dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu interdyscyplinarnego" (DOK 73). Katecheza za pośrednictwem takiego dialogu daje podstawy, umacnia, rozwija i uzupełnia działanie wychowawcze szkoły.

Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów/o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych.

Cele katechetycznego oceniania

Ocenianie ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

b) umożliwienie katechecie obiektywnego oceniania wiadomości i postaw moralnych ucznia;

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju intelektualnego i duchowego;

d)motywacja ucznia do dalszej pracy;

e) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, specjalnych uzdolnieniach lub trudnościach w nauce oraz o postawie moralnej ucznia;

f) umożliwienie katechetom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

I. Zasady oceniania

1. Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii, wynikających z realizowanego programu są do wglądu dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).

2. Oceny z religii są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony statutem szkoły.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzian i oceniane prace pisemne dotyczące ucznia są udostępniane do wglądu.

5. Na podstawie odpowiedniego zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel religii jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciel religii jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie rocznej z religii w terminie i formie określonej w statucie szkoły.

7. Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel religii.

8. Klasyfikacja ucznia dokonywana jest w oparciu o szkolny plan nauczania.

9. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne ucznia.

II. Sytuacje oceniania

1. Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, mają one być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem wpisem informującym do dziennika i podaniem zakresu materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu, testu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie z procentowymi kryteriami punktacji:

90-100% ocena bdb.

75-89% ocena db;

56-74% ocena dst;

41-55% ocena dop;

0-40% ocena ndst.;

3. Na ocenę celującą nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadanie wykraczające poza obowiązujący materiał bloku tematycznego danego sprawdzianu, który uczeń musi zaliczyć w 100%.

4. Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do 2 tygodni.

5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczna, mają obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodnia w toku zajęć szkolnych w formie ustalonej przez nauczyciela.

6. Poprawiona ocena niedostateczna nie może być skreślona, przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.

7. Dopuszczalny jest krótki sprawdzian pisemny z bieżącego materiału, tzw. kartkówka z dwóch, trzech ostatnich katechez,ta forma sprawdzianu nie musi być zapowiadana.

8. Najważniejsze oceny to noty z prac pisemnych - sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych, zdobywanych w czasie kontroli indywidualnej i grupowej oraz postawa podczas katechezy.

9. Każda zadana praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela, choć nie musi być oceniona.

10. Oceny za zeszyt ćwiczeń-karty pracy, inne formy aktywności ucznia, są ocenami wspomagającymi.

11.Wymagane są trzy zadania pisemne jako praca domowa ( w ciągu jednego semestru).

12.Uczeń może otrzymać pisemne prace kontrolne do domu, a rodzice potwierdzają zapoznanie się z treścią i oceną swoim podpisem. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu pracy na następną lekcję religii.

III Ocenianie śródroczne

1.W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie" plusów"(+) i ,,minusów"(-).

2.Uczniowie aktywni na katechezie otrzymują,,+". Za pięć plusów(+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą a za cztery plusy(+) uczeń otrzymuje ocenę dobrą Uczeń może otrzymać plusa (+) za częste zgłaszanie się na katechezie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań, przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia

3.Uczeń może otrzymać także ,,minusa”(-),. Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Minusa otrzymuje uczeń, który nie umie dać odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tematem zajęć w wyniku nieuważnego uczestnictwa w katechezie, brak pracy domowej,przeszkadza w pracy kolegom,nie wykonywanie poleceń nauczyciela,niewywiązanie się obowiązku pracy w grupach

4.Dopuszcza się także zastosowanie symbolu,,0”w przypadku nie wywiązywania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć w bieżącym ocenianiu. Ma to miejsce wtedy gdy uczeń nie odda zadanej pracy pisemnej i nie zgłosi się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny.

5. Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do katechezy, brak zeszytu, brak zadania domowego nie ponosząc konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej nie dotyczy to prac klasowych,,testów,sprawdzianów, prac dodatkowych) Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każde nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie do katechezy, brak zadania domowego, brak zeszytu, odnotowuje się w dzienniku w następujący sposób:

np - nieprzygotowanie do katechezy (brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń)

bz – brak zadania domowego

4. Każdej formie oceniania przedmiotowego powinna odpowiadać przynajmniej jedna ocena bieżąca; jeśli uczeń jej nie zdobędzie, w dzienniku powinno zostać puste miejsce.

Oceny klasyfikacyjne na koniec okresu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej ustalono w stopniach według skali:

· stopień celujący - 6

· stopień bardzo dobry - 5

· stopień dobry - 4

· stopień dostateczny - 3

· stopień dopuszczający - 2

· stopień niedostateczny - 1

IV. Ocenianie końcowe ( na koniec roku)

Ocena końcoworoczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres nauki.

V Ogólne kryteria ocen z religii.

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen, z uwzględnieniem: wiadomości, umiejętności i postaw:

STOPIEŃ CELUJĄCY - wymagania wykraczające poza program nauczania

a)wiadomości: uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe i potwierdza ją w pracy lekcyjnej i poza lekcyjnej; rozwija i dokumentuje własne zainteresowania; interesuje się wydarzeniami religijnymi; dodatkowa wiedza jest osiągnięta poprzez samodzielne poszukiwania i przemyślenia; posługuje się bogatym słownictwem religijnym; systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez czytanie literatury religijnej.

b)umiejętności: posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a ponadto nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również samodzielnie potrafi zdobyć potrzebne informacje; potrafi nie tylko rozumować w kategoriach religijnych, ale także powiązać religię z zagadnieniami poznanymi na innych przedmiotach; udowadnia własną opinię używając odpowiedniej argumentacji; interpretuje to co usłyszy lub przeczyta, syntezuje szczegółowe informacje.

c)postawy: jest autentycznie zainteresowany tym co dzieje się podczas lekcji i w pracy poza lekcyjnej; podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań wykazując się inicjatywą i pomysłowością; służy swą wiedzą innym uczniom; współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu zajęć; osiąga sukcesy w konkursach religijnych na szczeblu diecezjalnym lub ogólnopolskim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

STOPIEŃ BARDZO BOBRY -

a)wiadomości: uczeń opanował materiał przewidziany programem ; zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na zajęciach oraz potrafi się nimi posługiwać w różnych sytuacjach; rozwiązuje dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela; posiada biegłą znajomość prawd katechizmowych, bierze czynny udział w katechezie; wykazuje zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła.

b)umiejętności: uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań podstawowych i ponadpodstawowych, a ponadto: sprawnie i samodzielnie wykorzystuje w procesie uczenia się dostępne źródła wiedzy; potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do dodatkowych źródeł informacji; samodzielnie formułuje wnioski i poddaje je interpretacji; integruje wiedzę zdobytą z różnych źródeł .

c)postawy: formułuje i przedstawia na forum klasowym własne opinie; bierze czynny udział w dyskusjach; podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym; bierze udział w konkursach; wykazuje się aktywną postawą w klasie; poproszony nie odmawia wykonania dodatkowych zadań; aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez klasę; często wykazuje własną inicjatywę; zachowuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

STOPIEŃ DOBRY –

a)wiadomości: uczeń zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji; zna i rozumie większość pojęć religijnych; posiada znajomość treści katechizmowych; dobrze opanował wiedzę wymaganą programem(choć popełnia od czasu do czasu błędy); powtarza i uogólnia to co usłyszał od nauczyciela lub przeczytał w podręczniku lub w innych źródłach.

b)umiejętności: uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych , a ponadto potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę; formułuje pytania, problemy dotyczące zagadnień religijnych i poszukuje ich rozwiązania z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji.

c)postawy: czynnie uczestniczy w lekcji; wykonuje polecenia nauczyciela; jest aktywny na lekcji, chociaż nie jest pomysłodawcą; realizuje chętnie cudze pomysły; zadania powierzone przez grupę wykonuje samodzielnie; pomaga innym; nie przeszkadza w pracy nauczycielowi i kolegom, zachowuje szacunek dla przedmiotów kultu religijnego, miejsc i znaków religijnych.

STOPIEŃ DOSTATECZNY -

a)wiadomości: uczeń opanował podstawowe (przystępne) wiadomości programowe pozwalające na rozumienie podstawowych, najważniejszych zagadnień religijnych; wyciąga podstawowe wnioski; w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne , które potrafi samodzielnie poprawić po uwagach nauczyciela;

b)umiejętności: uczeń posiada kompetencje określone dla poziomu wymagań koniecznych, a ponadto : dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia; potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; potrafi wykonać proste zadania wg instrukcji; potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte o podręcznik lub inne źródła wiedzy.

c)postawy: współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu nauczyciela lub kolegów; w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną, małym zainteresowaniem religią (pracuje bez zapału, ale nie przeszkadza innym).

STOPIEŃ DOPUSZCZAJACY -

a)wiadomości: uczeń dysponuje niepełną , fragmentaryczną wiedzą określoną programem; przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić proste pojęcia; w minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcjach; sporadycznie wykazuje się wybranymi wiadomościami; posiada poważne braki w obszarze wiedzy z religii , które można usunąć w dłuższym okresie.

b)umiejętności: uczeń przy pomocy nauczyciela lub kolegów wykonuje proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się; rozróżnia podstawowe źródła religijne.

c)postawy: jest biernym uczestnikiem zajęć , ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu; włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela; ma lekceważący stosunek do przedmiotu religii.

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY -

a)wiadomości: braki w wiedzy są na tyle duże, iż nie rokują nadziei na usunięcie, nawet w dłuższym okresie i przy pomocy nauczyciela; widoczny wyraźny brak zainteresowania przedmiotem; uczeń nie zna podstawowych pojęć religijnych; nie opanował w minimalnym stopniu zagadnień poruszanych na lekcji.

b)umiejętności: uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać poleceń wymagających zastosowania elementarnych pojęć i prostych umiejętności.

c)postawy: swoją postawą utrudnia a nawet uniemożliwia pracę innym; odmawia wykonywania zadań realizowanych przez grupę lub poleconych przez nauczyciela; ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

 

opracowała mgr Maria Kryś


 


 


 


 


 


 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców