Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 04-04-2020, Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Ocenianie przedmiotowe - przyroda

Ocenianie przedmiotowe z przyrody

 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności:

Poziom główny

Sprawdziany

Kartkówki

Odpowiedzi ustne

Aktywność na zajęciach, w tym prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji

Dłuższe prace pisemne wykonane samodzielnie

Obserwacje, doświadczenia ( udokumentowane)

Poziom uzupełniający

Prace domowe w zeszycie ćwiczeń lub przedmiotowym.

Prace grupowe

Projekty wykonane w domu indywidualnie lub w grupie

Dodatkowe zadania, zielnik, ciekawostki, informacje na bieżącą lekcję

W ocenianiu stosuje się skalę cyfrową od 1 do 6 oraz plusy i minusy. W przypadku braku możliwości oceny pracy wpisuje się 0 (zero). Stosuje się także elementy oceniania kształtującego.

Poziomy wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny - szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności zawarty jest w planach wynikowych dla poszczególnych klas.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanuje treści konieczne, posiada wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadomy udział w lekcji a także wykonywanie prostych zadań związanych z życiem codziennym. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i umiejętności ważne, najbardziej uniwersalne, stosunkowo łatwe do opanowania i użyteczne w życiu codziennym, z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach

typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, a także rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi.

Uczeń może otrzymać bardzo dobrą jeżeli opanował treści dopełniające. Posiada wiadomości i umiejętności trudne do przyswojenia, złożone oraz o charakterze problemowym. Taki uczeń potrafi samodzielnie interpretować zjawiska oraz broni swoich poglądów.

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści wykraczające poza informacje zawarte w podręczniku. Opanował zagadnienia szczególne złożone i twórcze naukowo. Uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi tez własne prace badawcze.

Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia będą uwzględniane indywidualne możliwości ucznia oraz jego zaangażowanie w pracę na lekcji i na dodatkowych zajęciach.

Sprawdziany przeprowadzane są w formie pisemnej po każdym zrealizowanym dziale. Poprzedzone są powtórzeniem materiału oraz podaniem zagadnień objętych oceną. Sprawdzian zapowiadany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i planowana data wpisywana jest ołówkiem do dziennika. Nauczyciel oddaje sprawdzony sprawdzian w terminie do 2 tygodni roboczych od daty pisania. Oceny ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika czerwonym kolorem. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie pisze go w innym ustalonym z nauczycielem terminie (możliwie jak najszybciej). Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu. Może go poprawiać tylko jeden raz w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny. Jeżeli uczeń z poprawy otrzyma gorszą ocenę niż za pierwszym razem jest ona wpisywana do dziennika. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek poprawić sprawdzian. Sprawdziany są przechowywane w szkole przez nauczyciela, a rodzice mają prawo do wglądu podczas konsultacji, wywiadówek oraz indywidualnych spotkań. Na prośbę ucznia nauczyciel umożliwia zabranie sprawdzianu do domu do pokazania rodzicom i podpisu oceny. Uczeń przynosi sprawdzian z powrotem w nienaruszonym stanie na następną lekcję.

Kartkówki mogą być niezapowiedziane. Obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Ocena z kartkówki jest równorzędna z oceną z odpowiedzi.

Zadania domowe sprawdzane są na bieżąco. Ocena wpisywana jest w zeszycie . Brak zadania domowego wpisuje nauczyciel do zeszytu kolorem czerwonym. Informacja ta powinna zawierać datę i podpis nauczyciela. Z tym wpisem powinien się zapoznać rodzic i potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Ponadto uczeń ma obowiązek odrobić zaległe zadanie domowe w określonym przez nauczyciela czasie, a potem to zadanie pokazać nauczycielowi. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w tym braku zadania domowego. Zgłasza ten fakt nauczycielowi od razu na początku lekcji.

Odpowiedzi ustne- uczeń może być pytany z trzech ostatnich lekcji. Przy ocenianiu obowiązują poziomy wymagań. Nauczyciel krótko uzasadnia uczniowi ocenę. Uczeń może być pytany na każdej lekcji.

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego. Wykonuje w nim ćwiczenia na lekcji, notatki w różnej formie, zadania domowe. Gromadzi również karty pracy, które otrzymuje do pracy na lekcji. Nauczyciel sprawdza prowadzenie zeszytu, kompletność , poprawność pod względem merytorycznym, ortograficznym oraz estetykę nie rzadziej niż raz w półroczu.

Uczeń może otrzymać ocenę „0”, w przypadku nie wywiązania się z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu. W przypadku znacznej ilości takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę niższą niż wynikałoby to z pozostałych ocen.

Przy ocenianiu obowiązuje zasada jawności tzn. uczeń i jego rodzice mają prawo znać uzyskane oceny. Zasada poufności będzie respektowana w ten sposób, że jeżeli uczeń nie chce być informowany o swojej ocenie na forum klasy nauczyciel podaje ocenę indywidualnie np. wpisując ją do zeszytu ćwiczeń (ocena z odpowiedzi) lub na kartce. Uczniowie są na bieżąco informowani o swoich postępach w nauce. Rodzice są informowani o ocenach podczas konsultacji, wywiadówek oraz spotkań indywidualnych.

Jeżeli uczeń osiąga bardzo słabe oceny, zaniedbuje swoje obowiązki szkolne rodzic jest informowany o tym indywidualnie (przez nauczyciela lub za pośrednictwem wychowawcy). O przewidywanej ocenie na koniec semestru w tym ocenie niedostatecznej rodzice są informowani w terminie jak w statucie.

Ocenę za I półrocze i końcoworoczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych według przyjętej rangi ocen (nie jest to średnia ocen).

Uczniowie na początku roku szkolnego są zapoznawani z systemem oceniania.

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców