Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 29-05-2020, Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ocenianie przedmiotowe - język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

JĘZYK ANGIELSKI

(Zawiera sposoby dostosowania wymagań z przedmiotu dla uczniów z takim zaleceniem na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

 

Ostatnia wersja: 2019

 

Nauczyciel : mgr Katarzyna Chimiak               

 

 

Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie języka angielskiego uczniów klas I  oraz  uczniów tych klas z obniżonymi wymaganiami na podstawie  opinii PPP

 

Sprawności

językowe

Uczniowie klas I

Uczniowie klas I  z obniżonymi wymaganiami

(opinia PPP)

Mówienie

Uczeń nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego

Uczeń w ograniczonym zakresie zna nazwy obiektów w najbliższym otoczeniu, podejmuje próby recytacji i włącza się do grupowego śpiewu.

Rozumienie ze słuchu

Uczeń rozumie proste polecenia i właściwie  na nie reaguje

 

Uczeń rozumie sens opowiadanych historyjek (wspierany obrazkami, gestami, przedmiotami)

Uczeń nie zawsze rozumie proste polecenia i nie zawsze właściwie  na nie reaguje

Uczeń częściowo rozumie sens historyjek, czasami wspierany wyjaśnieniami w języku polskim.

 

 

Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie języka angielskiego uczniów klas II-III  oraz  uczniów tych klas z obniżonymi wymaganiami na podstawie  opinii PPP

 

 

Sprawności

językowe

Uczniowie klas II i III

Uczniowie klas II i III  z obniżonymi wymaganiami

(opinia PPP)

Mówienie

Uczeń posługuje się zwrotami stosowanymi  na co dzień, zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w inscenizacjach

Uczeń nie zawsze poprawnie posługuje się zwrotami stosowanymi  na co dzień, rozumie pytania i udziela komunikatywnych odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje proste wierszyki i rymowanki, śpiewa w grupie piosenki z repertuaru dziecięcego, nie zawsze poprawnie nazywa  obiekty z otoczenia i nie zawsze poprawnie opisuje je, bierze udział w inscenizacjach odgrywając mniej wymagające role

Rozumienie ze słuchu

Uczeń rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień, rozumie ogólny sens krótkich opowiadań ( wspomagany obrazkami, gestami), rozumie sens prostych dialogów nagraniach audio i video

Uczeń nie zawsze rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu, nie zawsze rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień, częściowo rozumie ogólny sens krótkich opowiadań (wspomagany obrazkami, gestami), częściowo rozumie sens prostych dialogów nagraniach audio i video

Rozumienie tekstu

Uczeń rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania,

Uczeń częściowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, czyta, choć nie zawsze ze zrozumieniem, wyrazy i proste zdania,

Pisanie

Uczeń na ogół poprawnie przepisuje wyrazy i zdania, korzysta ze słowników obrazkowych

Uczeń przepisuje wyrazy i zdania czasami popełniając błędy, korzysta ze słowników obrazkowych

Samodzielność w zdobywaniu wiedzy

Uczeń rozwinął motywację do nauki języka, potrafi korzystać ze słownika obrazkowego  i innych materiałów dydaktycznych, współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

Uczeń do pewnego stopnia rozwinął motywację do nauki języka, potrafi korzystać ze słownika obrazkowego  i innych materiałów dydaktycznych, na ogół dobrze współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

 Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas I - III z języka angielskiego

Ocena z języka angielskiego obejmuje następujące części składowe:

 1. postęp w opanowywaniu podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa (wiedza)
 2. umiejętności :
  1. mówienie
  2. rozumienie ze słuchu
  3. rozumienie tekstu (kl. II i III)
  4. pisanie (kl. II i III)
 3. postawa
  1. aktywność ucznia na zajęciach
  2. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
  3. wysiłek i zaangażowanie włożone w naukę
  4. ponadprogramowe i pozaszkolne osiągnięcia ucznia

 W klasie I: uczniowie oceniani są opisowo w I półroczu, w drugim półroczu  wg skali punktowej,  jak w klasach II i III.

W klasach II i III stopień opanowania przez ucznia umiejętności i wiedzy określonych w  Podstawie Programowej ( a także przyjmowania określonej postawy) jest wyrażany następującą punktową  skalą :

1) 6 – może otrzymać uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności w pełni realizujące lub wykraczające poza program nauczania w danej klasie oraz potrafi bez pomocy nauczyciela posługiwać się nią i rozwiązywać zagadnienia programowe w sposób twórczy. Wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział w konkursach edukacyjnych, jest aktywny i pracuje we właściwym tempie.

2) 5 – otrzymuje uczeń, który posiadł wysoki zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz bardzo dobrze się nimi posługuje i potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania nowych zadań i problemów. Pracuje samodzielnie i wykazuje aktywność w trakcie zajęć.

3) 4 – uzyskuje uczeń pracujący systematycznie, czasami korzystający z pomocy nauczyciela, który opanował wiadomości i umiejętności objęte programem, ale popełnia nieliczne pomyłki. Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4) 3 – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w danej klasie, w swojej pracy popełnia błędy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, czasem z pomocą nauczyciela.

5) 2 – uzyskuje uczeń, który ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela.

6) 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

Bieżące ocenianie ucznia w klasach II i III odbywa się również bez użycia stopni, za pomocą przekazywania informacji zwrotnej, ustnej lub pisemnej, która informuje ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować.

W  ciągu semestru uczeń otrzyma co najmniej 5 ocen cząstkowych.  Na ich podstawie ustalana będzie semestralna śródroczna lub końcoworoczna ocena opisowa.

Ocenę cząstkową otrzymuje uczeń w wyniku następujących form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny postęp w rozwoju sprawności językowych takich jak rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu i/lub pisanie (kl. II i III)
 • inscenizacje, recytacja, śpiew, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia i poprawność wymowy
 • zadania domowe (kl. II i III)
 • ocena za pracę na lekcji i wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich.
 • ocena za sprawność posługiwania się słownikiem ( kl. II i III)
 • ocena za dodatkowe osiągnięcia

Dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” „–”. Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne oddawane są uczniom w terminie do dwóch tygodni i pozostają w szkole do końca roku szkolnego do wglądu rodziców i samych uczniów. 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku pozostałych ocen, nauczyciel decyduje o zasadności i warunkach ich poprawy, na wniosek ucznia lub rodzica.

Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji języka angielskiego : posiadać zeszyt, zestaw podręcznikowy oraz odrobioną pracę domową. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji swoje nieprzygotowanie.

Podstawowe wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV – VIII

Sprawności

językowe

Uczniowie klas IV- VIII

Uczniowie klas IV-VIII z obniżonymi wymaganiami

(opinia PPP)

Mówienie

(produkcja  interakcja, mediacja)

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie (kilkuzdaniowe) , proste i zrozumiałe wypowiedzi według wzoru w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej opisanej w wymaganiach szczegółowych, zmienia formę przekazu ustnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń z pomocą nauczyciela formułuje bardzo krótkie (jedno – dwu zdaniowe) , proste i zrozumiałe wypowiedzi według wzoru w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. Uczeń komunikatywnie uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach na ogół reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej opisanej w wymaganiach szczegółowych, podejmuje próby zmiany przekazu ustnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Rozumienie ze słuchu

(recepcja)

Uczeń rozumie bardzo krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka i właściwie na nie reaguje, wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym, rozumie intencje rozmówców, rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

Uczeń na ogół rozumie bardzo krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka i na ogół właściwie na nie reaguje, podejmuje próby wyszukiwania prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym, na ogół rozumie intencje rozmówców, rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.

Rozumienie tekstu

(recepcja)

Uczeń rozumie bardzo krótkie wypowiedzi pisemne, ogólny sens prostego tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście, rozpoznaje różne rodzaje tekstów

Uczeń rozumie ogólny sens bardzo krótkich wypowiedzi pisemnych, ogólny sens prostego tekstu, wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście, rozpoznaje różne rodzaje tekstów

Pisanie

(interakcja, produkcja, mediacja)

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie (kilkuzdaniowe) , proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne według wzoru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej, reaguje pisemnie adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej opisanej w wymaganiach szczegółowych, zmienia formę przekazu pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Uczeń efektywnie korzysta ze słownika dwujęzycznego

Uczeń z pomocą nauczyciela formułuje bardzo krótkie (jedno- dwu zdaniowe) , proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne według wzoru, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej, na ogół reaguje pisemnie adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej opisanej w wymaganiach szczegółowych, podejmuje próby zmieniani formy przekazu pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Uczeń potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego

Inne

Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, stosuje strategie  komunikacyjne, posiada świadomość językową.

Uczeń podejmuje próby samooceny i posiada świadomość językową.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas IV – VIII

Ocena z języka angielskiego obejmuje następujące części składowe:

 1. wiedza (postęp w opanowywaniu podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa )
 2. umiejętności :
 • rozumienie wypowiedzi ustnej i pisemnej (recepcja)
 • tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej (produkcja)
 • reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne (interakcja)
 • przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych (mediacja)
 1. postawa
  1. aktywność ucznia na zajęciach
  2. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
  3. wysiłek i zaangażowanie włożone w naukę
  4. ponadprogramowe i pozaszkolne osiągnięcia ucznia

Stopień opanowania przez ucznia umiejętności i wiedzy określonych w  Podstawie Programowej ( a także przyjmowania określonej postawy) jest wyrażany następującą skalą ocen:

celujący – 6

bardzo dobry – 5

dobry – 4

dostateczny – 3

dopuszczający  - 2

niedostateczny – 1

 

Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności językowych

OCENA

Produkcja , interakcja i mediacja

 

recepcja

 

Celująca

Szybkie i pewne reagowanie, wypowiedzi logiczne, zrozumiałe, interesujące i kreatywne, słownictwo wykraczające poza ramy programowe , aktywne użycie różnorodnych struktur gramatycznych, wypowiedź płynna. Bardzo dobra wymowa i intonacja. Prace twórcze, formalnie nienaganne, język bogaty i w pełni komunikatywny. Słownictwo wykraczające poza ramy programowe, aktywne użycie różnorodnych struktur gramatycznych Brak błędów lub sporadyczne błędy o małym znaczeniu.

Szczegółowe rozumienie przekazu i intencji nadawcy/autora

Bardzo dobra

Wypowiedzi zrozumiałe i logiczne, bogate słownictwo, sporadyczne błędy nie zakłócające komunikacji. Dobra wymowa i intonacja. Prace pełne, bogaty język, w pełni komunikatywne.

Sporadyczne  błędy.

Pełne  rozumienie przekazu

Dobra

Reakcja lekko spóźniona, wypowiedzi zrozumiałe, podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne, nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji, poprawna wymowa, nieliczne błędy fonetyczne. Prace pełne, język prosty, komunikatywny.

Nieliczne błędy.

Ogólne rozumienie przekazu

Dostateczna

Reakcja spóźniona, rozumienie pytań i poleceń wymaga interwencji nauczyciela,  , ograniczone słownictwo, liczne błędy jednak nie zakłócające komunikacji, liczne błędy fonetyczne. Prace merytorycznie zadowalające, liczne błędy, jednak nie zakłócają one funkcji komunikacyjnych tekstu

Ogólne zrozumienie przekazu przez ucznia wymaga interwencji nauczyciela

Dopuszczająca

Wypowiedź w całości sterowana przez nauczyciela, nie w pełni zrozumiała, ubogie i nietrafnie dobrane słownictwo, liczne błędy zakłócające komunikację, wymowa niepoprawna, błędy fonetyczne zakłócające komunikację. Prace merytorycznie niepełne, liczne błędy utrudniają zrozumienie przekazu

Brak zrozumienia  ogólnego przekazu

Niedostateczna

Wypowiedzi i prace niezrozumiałe, przekaz nieczytelny

Brak zrozumienia  ogólnego przekazu, również w wypadku interwencji nauczyciela

 

Bieżące ocenianie ucznia odbywa się również bez użycia stopni, za pomocą przekazywania informacji zwrotnej, ustnej lub pisemnej, która informuje ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować.

 

Szczegółowe kryteria oceniania postępów na sprawdzianach pisemnych, gdy uczeń podejmie się wykonania zadań o podwyższonym stopniu trudności

 

Stopień wywiązania się z zadania w %

Ocena

0-34

niedostateczny

35-45

dopuszczający

46-69

dostateczny

70-85

dobry

86-95

bardzo dobry

96-100

celujący

 

Szczegółowe kryteria oceniania postępów na sprawdzianach pisemnych, gdy uczeń nie podejmie się wykonania zadań o podwyższonym stopniu trudności

 

Stopień wywiązania się z zadania w %

Ocena

0-34

niedostateczny

35-45

dopuszczający

46-69

dostateczny

70-85

dobry

86-100

bardzo dobry

 

W  ciągu semestru uczeń otrzyma co najmniej 5 ocen cząstkowych. Na ich podstawie ustalana będzie ocena semestralna śródroczna lub końcoworoczna, nie będąca jednak średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Ocenę cząstkową otrzymuje uczeń w wyniku następujących form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • zapowiedziane krótkie sprawdziany pisemne (tzw. kartkówki) z maksymalnie dwóch ostatnich lekcji sprawdzające przyswojenie sobie materiału leksykalnego i gramatycznego
 • sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny postęp w rozwoju sprawności językowych takich jak rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu i pisanie oraz postępy w opanowywaniu nowych struktur gramatycznych i leksykalnych
 • inscenizacje, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia, komunikatywność i poprawność wymowy (praca na lekcji)
 • zadania domowe
 • krótkie wypowiedzi pisemne ( praca na lekcji)
 • odpowiedzi ustne
 • ocena za pracę na lekcji i wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich.
 • ocena za dodatkowe osiągnięcia

 

Waga ocen cząstkowych:

Sprawdziany – 3

Kartkówki, odpowiedzi ustne  – 2

Pozostałe - 1

Obok ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” „–” dodatkowo wartościujących osiągnięcia ucznia, np. 3+

 Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu. Zera nie są ocenami , mogą jednak wpływać na obniżenie oceny semestralnej, gdyż  świadczą o niewłaściwej postawie ucznia.

Symbole + i – mogą również stanowić formę oceniania za pomniejsze osiągnięcia ucznia. Przy takim zastosowaniu tych symboli, za trzy + uczeń może otrzymać cząstkową ocenę bardzo dobrą, za trzy – cząstkową oceną niedostateczną.

 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne oddawane są uczniom w terminie do dwóch tygodni i pozostają w szkole do końca roku szkolnego do wglądu rodziców i samych uczniów. Kartkówek nie przechowuje się w szkole.

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny  ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku innych ocen cząstkowych uczeń ma prawo zgłosić chęć ich poprawy nauczycielowi, który decyduje o zasadności i warunkach poprawy tej oceny.

Uczeń ma obowiązek być zawsze przygotowanym do lekcji języka angielskiego : posiadać zeszyt, zestaw podręcznikowy oraz odrobioną pracę domową. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć.

 

Kryteria oceny śródrocznej i końcoworocznej w klasach IV – VIII

 

OCENA

Kryteria oceny

Uczniowie klas IV-VIII, w tym uczniowie z dostosowaniem wymagań na podstawie opinii

PP-P  oraz na podstawie rozpoznania specjalnych potrzeb ucznia w ramach prowadzonej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( wg powyżej ustalonych dla nich kryteriów edukacyjnych)

 

Uczniowie klas IV-VIII z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim na podstawie orzeczenia PP-P *

 

Celująca

Opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności ucznia w pełni realizują lub wykraczają poza poziom wymagań. Uczeń jest twórczy, samodzielny, rozwija swoje uzdolnienia językowe i korzysta ze zdobytych już umiejętności poza lekcjami poza lekcjami lub osiąga sukcesy w konkursach. 

Opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności ucznia w pełni realizuje lub wykracza poza poziom wymagań, posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach oraz wzbogaca swą wiedzę lekturą;

 

Bardzo dobra

Uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności opisane w kryteriach wymagań. Sprawnie korzysta ze zdobytych umiejętności, samodzielnie wykorzystuje swoją wiedzę do rozwiązywania problemów innych niż  na zajęciach.

Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, rozwiązuje zadania dodatkowe, dociera samodzielnie do źródeł wskazanych przez nauczyciela, zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe;

 

Dobra

Uczeń w znacznym stopniu opanował wiedzę i umiejętności opisane w kryteriach wymagań. Potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Rozumie większość materiału.

Uczeń potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania pod kierunkiem nauczyciela, rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności, zwykle przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe;

 

Dostateczna

Uczeń opanował materiał zawarty w treści podstawy programowej opisany w kryteriach wymagań . Potrafi porozumieć się w najprostszych sytuacjach codziennych. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, korzystając czasem z pomocy nauczyciela.

Uczeń wykonuje typowe zadania wg schematów, pracuje chętnie na miarę swoich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela, wymaga wielu przypomnień, powtórzeń, wsparcia ze strony nauczyciela, zazwyczaj przygotowany do lekcji;

 

Dopuszczająca

Uczeń nie opanował całości materiału objętego podstawą programową, ma duże braki. Pracuje z pomocą nauczyciela.

Uczeń rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga ciągłego nadzoru przy pracy, pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem, prowadzi zeszyt przedmiotowy, rozumie czytany tekst, nie jest aktywny na lekcji, często nie jest przygotowany do lekcji;

 

Niedostateczna

Poziom wiedzy ucznia uniemożliwia dalsze świadome opanowywanie treści programowych. Często nie potrafi rozwiązać  prostych zadań  nawet z pomocą nauczyciela.

Uczeń nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje zainteresowania  nauką, nie wykonuje prac domowych, zwykle jest nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, przyborów itp.), nie potrafi korzystać z pomocy wskazanych przez nauczyciela, odmawia współpracy.

 

       

*W każdym z powyższych wymagań należy uwzględnić wkład pracy ucznia. W związku z tym istnieje możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień niż wynika to z ogólnie przyjętych kryteriów.

Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana będzie na podstawie ocen cząstkowych zdobywanych w trakcie semestru I (ocena śródroczna) oraz całego roku szkolnego (ocena końcoworoczna).

Wartość oceny śródrocznej lub końcoworocznej ustalana będzie za pomocą systemu wagowego dziennika elektronicznego z uwzględnieniem wartości ocen ustalonych przez nauczyciela i jawnych dla ucznia i jego rodziców.

W przypadkach , gdy ocena uzyskana drogą tych obliczeń nie będzie jednoznacznie wskazywała na wartość oceny śródrocznej lub końcoworocznej (np. 3,50; 3,62 itp.), postawa ucznia obserwowana przez nauczyciela w trakcie semestru/roku szkolnego będzie miała decydujący wpływ na ustalenie tej oceny

Postanowienia dodatkowe:

1. Tryb i warunki uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, w tym oceny z języka angielskiego opisane zostały w Statucie Szkoły;

2. W celu realizacji zasady poufności przy informowaniu o ocenach, nauczyciel nie będzie na głos odczytywał uzyskanych przez uczniów ocen, chyba, że uczniowie jednomyślnie wyrażą na to przyzwolenie. W przeciwnym wypadku uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać bieżącą informację o ocenach za pomocą dziennika elektronicznego.

3. W celu realizacji zasady jawności kryteriów oceniania nauczyciel udostępni uczniom i ich rodzicom przedmiotowe zasady oceniania na początku roku szkolnego, oraz informować będzie ustnie o kryteriach oceny poszczególnych zadań realizowanych w bieżącej pracy.

4. W bieżącym nauczaniu nauczyciel będzie wdrażał zasadę indywidualizacji pracy z uczniami , min. poprzez

stosowanie elementów oceniania kształtującego w ocenianiu bieżącym, umożliwienie uczniom uczenia się w indywidualnym tempie , współpracę z rodzicami wobec ewentualnych trudności w realizowaniu wymagań, wzmacnianie procesu uczenia się poprzez stosowanie metod aktywizujących, a w przypadku uczniów, którzy potrzebują takiej pomocy : ograniczanie instrukcji słownych na rzecz słowno-pokazowych, stały nadzór nauczyciela, stosowanie specjalnych bodźców pozytywnych  i wzmocnień. Dodatkowo, uczniowie przejawiający zainteresowania i zdolności językowe zachęcani będą do dodatkowej aktywności w tym zakresie w czasie zajęć, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu.

 

 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców