Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 26-02-2020, Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Ocenianie przedmiotowe - język niemiecki

Ocenianie przedmiotowe - język mniejszości narodowej - niemiecki w klasach IV - VI

Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Oceniając ucznia odnosimy się przede wszystkim do osiągnięć przedstawionych w podstawie programowej z języka mniejszości narodowej - niemieckiego.

Z kryteriami oceniania przedmiotowego uczniowie zostają zapoznani na początku roku szkolnego

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności

Poziom główny

 • sprawdziany- testy sprawdzające

 • wypowiedzi ustne

 • kartkówki

 • dłuższe wypowiedzi pisemne

 • aktywność na zajęciach

Poziom uzupełniający

 • prace domowe w zeszycie ćwiczeń

 • prace w grupach

 • prace graficzne

 • wykonanie dodatkowych zadań

W ocenianiu stosuje się skalę cyfrową od 1 do 6 oraz plusy i minusy.

Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu. W ocenianiu bieżącym stosuje się również ocenianie kształtujące - za pomocą ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej.

Sprawdziany , testy sprawdzające przeprowadzone są w formie pisemnej po każdym zrealizowanym dziale. Poprzedzone są powtórzeniem materiału oraz podaniem zakresu wiadomości i umiejętności objętych oceną. Sprawdzian zapowiadany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany ołówkiem do dziennika. Ilość sprawdzianów w ciągu roku szkolnym - 6 w każdej klasie. Nauczyciel oddaje sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od daty napisania. Jeżeli uczeń nie jest obecny na sprawdzianie pisze go w innym ustalonym z nauczycielem terminie. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (choroba, pobyt w szpitalu) sprawdzenie i ocenienie jego wiadomości może odbyć się w innym terminie (termin należy uzgodnić z nauczycielem). Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu . Może go poprawiać jeden raz w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż 1 tydzień od otrzymania oceny. Jeżeli ocena z poprawy jest gorsza niż ze sprawdzianu jest wpisywana do dziennika. Uczeń ma prawo zabrać sprawdzian do domu aby pokazać go rodzicom (ewentualnie do podpisu ) . Przynosi go nauczycielowi na następną lekcję.

Kartkówki mogą być niezapowiedziane, obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. O poprawie ocen z kartkówek decyduje nauczyciel.

Zadania domowe sprawdzane są na bieżąco. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za wykonanie zadania domowego może ją poprawić na następnych zajęciach. Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru do braku zadania domowego. Zgłasza to nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku.

Odpowiedzi ustne - uczeń może być zapytany z trzech ostatnich lekcji. Przy ocenianiu obowiązują poziomy wymagań. Nauczyciel krótko wyjaśnia uczniowi ocenę. Uczeń może być pytany na każdej lekcji. Jeden raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Robi to na początku lekcji.

Sposoby przekazywania informacji o ocenach cząstkowych oraz przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych

Oceny są jawne. Uczniowie są na bieżąco informowani o swoich postępach w nauce. Rodzice informowani są o ocenach na konsultacjach i zebraniach ogólnych. Jeżeli uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce i zaniedbuje obowiązki szkolne, rodzic jest informowany indywidualnie przez nauczyciela lub wychowawcę klasy. Na miesiąc przed wystawieniem ocen wychowawca pisemnie informuje rodziców o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej. Rodzice poświadczają tę informację podpisem.

Informację o proponowanej śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie ) otrzymują najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Proponowana ocena odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym. Ocena ta może ulec podwyższeniu lub obniżeniu na podstawie osiągnięć edukacyjnych ucznia uzyskanych w okresie od wystawienia ocen proponowanych do ustalenia ocen klasyfikacyjnych. Podwyższenie lub obniżenie oceny proponowanej może nastąpić tylko o jeden stopień.

Ocenę semestralną oraz końcoworoczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych biorąc pod uwagę poziomy oceniania.

Formy kontroli w odniesieniu do podstawowych sprawności komunikacyjnych

1. Mówienie:

 wypowiedź na wskazany temat, opis, relacja

 tworzenie i odgrywanie dialogów

 odpowiedź na pytania

 opowiadanie

 modyfikacja usłyszanego lub przeczytanego tekstu, przejęcie roli głównego bohatera

 recytacja wierszy

 śpiewanie piosenek

2. Pisanie:

 sprawdzianów z wyznaczonej partii materiału

 kartkówek, które obejmować będą wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji

 dyktand

 zadań pisemnych (notatka, list, życzenia, opis, itp.)

3. Słuchanie:

 identyfikacja rodzaju tekstu, ilości rozmówców, itp.

 przyporządkowywanie informacji osobom

 ustalanie kolejności zdarzeń

 wypełnianie tabel usłyszanymi informacjami

 stwierdzanie poprawności odpowiedzi

 wybór poprawnej odpowiedzi

 stwierdzanie różnic w podobnych treściowo tekstach

4. Czytanie:

 głośne czytanie tekstu przygotowanego i nieprzygotowanego

 rozumienie tekstu czytanego:

a) wyszukanie głównej myśli

b) odróżnienie w tekście argumentów za i przeciw

c) identyfikowanie na podstawie tekstu prawdziwości lub fałszu podanych stwierdzeń

d) ustalenie kolejności nieuporządkowanych fragmentów tekstu

e) przyporządkowanie ilustracji do kolejności zdarzeń opisanych w tekście

f) wyszukanie w różnych tekstach podanych w instrukcji informacji

Ponadto ważne jest, aby docenić aktywność ucznia, na którą składają się m. in: zaangażowanie na zajęciach – praca indywidualna, w parze, w grupie, wyrażanie opinii, udzielanie licznych dobrych odpowiedzi.

Kryteria oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego

Uczeń uzyskuje ocenę celującą, gdy:

 opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę bardzo dobrą i celującą

 pisze bezbłędnie

 uczestniczy w różnorodnych konkursach przedmiotowych, gdzie może wykazać się swoją wiedzą

 pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na oceny celujące lub bardzo dobre

 swobodnie czyta i tłumaczy różne teksty w języku niemieckim dotyczące przerabianych bloków tematycznych.

 zna całe słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych

 rozumie wszystkie polecenia i komunikaty

 wykonuje zadania dodatkowe proponowane przez nauczyciela i otrzymuje z nich oceny celujące i bardzo dobre.

 wykazuje aktywność na każdych zajęciach z przedmiotu

 zawsze odrabia prace domowe i zawsze jest przygotowany do lekcji

 wykazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem.

Uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, gdy:

 bardzo dobrze opanował materiał zawarty w podstawie programowej

 pisze bezbłędnie lub popełnia błędy sporadycznie

 rozumie wydawane przez nauczyciela polecenia i komunikaty

 swobodnie czyta różne teksty w języku niemieckim i tłumaczy je

 pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę bardzo dobrą.

 wykazuje aktywność na każdych zajęciach z języka niemieckiego

 zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych

 zawsze ma zadanie domowe i jest do lekcji przygotowany.

Uczeń uzyskuje ocenę dobrą, gdy:

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

 dość swobodnie czyta proste teksty w języku niemieckim i tłumaczy je przy pomocy nauczyciela

 pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dobrą

 jest aktywny na większości zajęć z przedmiotu.

 w wymowie popełnia błędy, które potrafi skorygować przy pomocy nauczyciela.

 zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych popełniając nieliczne błędne

 trudniejsze zadania w zeszycie ćwiczeń rozwiązuje przy pomocy nauczyciela

 zdarza mu się nie odrobić zadania domowego oraz być nieaktywnym na lekcji.

Uczeń uzyskuje ocenę dostateczną, gdy:

 opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę w stopniu dostatecznym

 ma braki w słownictwie i tylko przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty oraz popełnia ciągle te same błędy gramatyczne.

 potrafi odczytać tekst w taki sposób, że jest on zrozumiały dla słuchającego, mimo popełnionych przez czytającego błędów

 pisane kartkówki, sprawdziany i testy zalicza przeważnie na ocenę dostateczną.

 nie jest aktywny na zajęciach z przedmiotu.

 popełnia znaczące błędy w mówieniu

 tylko z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia

 słabo zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie, lecz przy pomocy potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych

 często nie odrabia zadań domowych.

Uczeń uzyskuje ocenę dopuszczającą, gdy:

 w minimalnym stopniu opanował materiał zawarty w podstawie programowej

 wykazuje znaczne braki w słownictwie (opanował tylko podstawowe słówka / zwroty z przerabianych bloków tematycznych)

 odczytuje teksty popełniając bardzo liczne błędy

 przejawia sporadyczną aktywność na zajęciach z języka niemieckiego.

 kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dopuszczającą i niedostateczną

 ma problemy z mówieniem i pisaniem popełniając liczne błędy

 ćwiczenia gramatyczne rozwiązuje jedynie tylko z pomocą nauczyciela

 najczęściej nie rozumie słuchanego tekstu oraz poleceń nauczyciela

 posiada w miarę uzupełniony zeszyt

 często zapomina podręcznika, ćwiczeń oraz zeszytu

 nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, gdy mimo pomocy za strony nauczyciela:

 nie opanował minimum treści zawartych w podstawie programowej

 nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym zrozumienie tekstu

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnione błędy uniemożliwiają zrozumienie tekstu

 nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o podstawowym stopniu trudności

 nie jest w stanie poprowadzić najprostszej rozmowy, zasób słownictwa wyklucza nawiązanie z nim komunikacji

 nie chodzi na zajęcia (bardzo niska frekwencja)

 jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i nieaktywny na lekcjach

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem w najmniejszym stopniu oraz chęci współpracy z nauczycielem

 ma lekceważący stosunek do przedmiotu

 

Ocenianie przedmiotowe - język mniejszości narodowej – niemiecki dla klas I - III szkoły podstawowej

 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania.

 2. Ocenianie obejmuje wszystkie sprawności językowe, a także aktywność ucznia na lekcji, systematyczne i staranne wykonywanie zadań domowych i innych zadań.

 3. Za brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji ( brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, niezbędnych materiałów, itp.) uczeń otrzymuje „ minus”. Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.

 4. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu jest obowiązkowe.

 5. Uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.

 6. Oceny bieżące wyrażane są w skali cyfrowej 1-6 , w klasie I 1-5 oraz plusy i minusy. Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) w bieżącym ocenianiu.

Aktywność ucznia na zajęciach oceniana jest za pomocą systemu obrazków. Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową, ustalaną na podstawie ocen cząstkowych.

Kryteria oceny dotyczące wypowiedzi ustnych i pisemnych :

celujący” otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • wykazuje się dodatkową wiedzą i umiejętnościami,

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności językowe.

bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania, wykorzystując nabyte umiejętności,

 • odznacza się aktywną postawą w czasie lekcji,

 • potrafi przechować i wykorzystywać zdobyte umiejętności językowe,

 • popełni drobne błędy językowe.

dobry” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, lecz zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

 • jest aktywny w czasie lekcji,

 • popełnia nieznaczne błędy językowe,

 • stosuje dość poprawną wymowę i intonację.

dostateczny” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej, w stopniu zadowalającym,

 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu dostatecznym,

 • popełnia dość liczne błędy w wymowie i intonacji,

 • popełnia dość liczne błędy językowe zakłócające komunikację.

dopuszczający” otrzymuje uczeń, który:

 • potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności językowych,

 • posiada braki w zakresie wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • posługuje się ubogim słownictwem

niedostateczny” otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych dla klas I-III szkoły podstawowej,

 • nie potrafi wykonać najprostszych zadań.

 

Kornrli Bursy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców