Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 14-07-2020, Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Ocenianie przedmiotowe - plastyka

Przedmiotowe ocenianie - plastyka

II etap kształcenia: klasy IV - VI

rok szkolny 2014/2015

Teresa Thomas

Ocenianie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach jest zgodne z „ Podstawą programową kształcenia ogólnego MEN z dnia 23 XII 2009r oraz Statutem Szkoły.

Nazwa programu :,,Do dzieła !”Jadwigi Lukas i Krystyny Onak

Cele edukacji

Rozwijanie umiejętności odbioru wypowiedzi artystycznych i wykorzystanie zawartych w nich informacji oraz przygotowanie uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz umożliwienie uczniom swobodnej ekspresji plastycznej. Zadania te można realizować dzięki szczegółowo zaplanowanym celom kształcenia i wychowania, uwzględniającym indywidualizację pracy uczniów oraz warunki, w których realizowany jest program.

Szczegółowe cele wychowania

• Samodzielne zdobywanie wiedzy na temat sztuki regionalnej i środowiskowej.

• Rozwój wyobraźni twórczej, kreatywnego myślenia i działania.

• Aktywny i świadomy odbiór dzieł sztuki.

• Odwiedzanie muzeów i galerii oraz uczestnictwo w wystawach.

• Kolekcjonowanie reprodukcji dzieł sztuki.

• Ciekawość i pragnienie poznawania nowych zagadnień plastycznych.

• Potrzeba artystycznej ekspresji.

• Gromadzenie wytworów sztuki ludowej oraz wiadomości z nią związanych.

• Rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej.

• Otwartość w wyrażaniu własnych sądów i opinii.

• Tolerancja wobec działań, zainteresowań i sądów innych ludzi.

• Szacunek dla twórców różnych form sztuki i ich artystycznych dokonań.

• Przyjmowanie pod wpływem sztuki właściwych postaw moralnych

i społecznych.

• Włączanie sztuki we własne życie.

Zasady oceniania uczniów

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w podstawie programowej.

2. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony, oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości twórczych każdego ucznia. Nauczyciel,dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:

a) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

b) jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

c) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,

d) uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

e) postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

f) podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

g) uczestnictwo ucznia w zajęciach,

h) przygotowanie ucznia do zajęć,

i) umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz

poszukiwania własnych rozwiązań.

Na ocenę semestralną z plastyki składają się oceny różnych form aktywności ucznia:

1) działalność plastyczna:

a) przygotowanie ucznia do zajęć,

b) ćwiczenia praktyczne,

c) współpraca w grupie,

d) jakość pracy, aktywność, zaangażowanie w działania plastyczne;

2) wiedza przedmiotowa i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym programem nauczania:

a) odpowiedź ustna,

b) prace domowe:

a) prace bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

b) prace długoterminowe (praca nad projektem),

c)prace nieobowiązkowe, dodatkowe(własna aktywność plastyczna, prowadzenie notatek, recenzje z wystaw, referaty, wykonywanie prezentacji itp., jako samodzielna uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości i umiejętności);

d) osiągnięcia w konkursach plastycznych.

Zasady ustalania oceny bieżącej:

1) Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

 • zgodność z tematem

 • bogactwo treści

 • wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)

 • trafność obserwacji

 • pomysłowość (oryginalność)

 • wrażliwość

 • samodzielność

2) Odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie, oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. Odpowiedzi ustne obejmują wiedzę z 3 ostatnich tematów.

Obszar postawy dotyczącej stosunku do przedmiotu plastyka

1.Przygotowanie do zajęć:

a) uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w półroczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy.

b) zgłoszenia mogą dotyczyć:

 • braku zeszytu,

 • braku gotowości do odpowiedzi ustnej ( braku przygotowania nie można zgłaszać w dniu zapowiedzianych prac pisemnych)

 • brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji.

Nieprzygotowanie zostaje odnotowane kropką.

Czwarta i każda następna kropka skutkuje postawieniem w dzienniku znaku ,,0”. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice.

c) zadania domowe: za nieodrobioną pracę domową uczeń otrzymuje "0". Brak zadania należy uzupełnić do następnej lekcji, a stopień zostaje wpisany wewnątrz znaku ,,0”.

2. Aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy:

 • samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów

 • stosowania odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; udział w dyskusji,

 • umiejętności obserwacji oraz interpretacji, posiadanie zeszytu, innych pomocy

 • współpracy w grupie (wywiązywanie się ze swojej roli).

 • tempa pracy:

Nauczyciel każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie ćwiczenia (ilość jednostek lekcyjnych) oraz terminie oddania prac. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona, szukanie odpowiednich materiałów, zaangażowanie w proces tworzenia, opinia PP) może przedłużyć termin oddania poprawionej lub wykańczanej pracy do 3 tygodni.

Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” skutkuje oceną bardzo dobrą.

3. Praca pozalekcyjna (uczestnictwo z zajęciach Koła Plastycznego, zaangażowanie się w prace dekoratorskie na potrzeby szkoły).

W zależności od wkładu pracy uczeń może uzyskiwać dodatkowe oceny cząstkowe (5 lub 6).

4. Udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia

 • laureat konkursu na szczeblu województwa i wyżej otrzymuje celującą ocenę końcowo roczną,

 • laureat szkolnego konkursu plastycznego otrzymuje cząstkową ocenę celującą, która może przyczynić się do podwyższenia końcowej oceny o jeden stopień w górę (pod warunkiem, że praca została wykonana samodzielnie).

5. Prace kontrolne

Jeżeli uczeń nie był obecny podczas pracy kontrolnej to zobowiązany jest napisać ją w ciągu 3 tygodni.

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy kontrolnej.

Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

7. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

 • Poprzez wpis do dzienniczka ucznia

 • Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

 • Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień

Literowe oznaczenie

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

 

0

 

8. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań:

(ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wymagania przypisane ocenom niższym).

Wymagania:

 • Konieczne – ocena dopuszczająca (K)

 • Podstawowe – ocena dostateczna (P)

 • Rozszerzające – ocena dobra (R)

 • Dopełniające – ocena bardzo dobra (D)

 • Wykraczające – ocena celująca (W)

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców