Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: środa, 27-05-2020, Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Oferta pracy

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STARYCH BUDKOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PALACZ - KONSERWATOR

 1. Wymiar etatu:
 • cały etat
 • pierwsza umowa na czas określony

2. Wymagania niezbędne:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci – kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 °C, instalacje cieplne wraz z urządzeniami o przesyle ciepła powyżej 50kW
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze palacza

3. Wymagania dodatkowe

 • umiejętności obsługi sprzętu mechanicznego: kosiarka, nożyce do żywopłotu, wiertarka, szlifierka, pilarka,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej,
 • umiejętność wykonywania prac porządkowych, naprawczo-remontowych na terenie szkoły i boiska szkolnego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność,
 • dyspozycyjność,

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • usuwanie drobnych usterek technicznych,
 • wykonywanie napraw i remontu sprzętu i urządzeń,
 • wykonywanie prac malarskich, przeprowadzanie drobnych napraw i remontów, codzienne dokonywanie przeglądu stanu technicznego placówki,
 • konserwacja i naprawa mebli, krzeseł, pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu gospodarczego,
 • konserwacja i naprawa ogrodzenia wokół obiektu, koszenie trawy, grabienie liści,
 • kontrola i dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i urządzenia odgromowe,
 • kontrola i bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • odśnieżanie dojść do szkoły i do kotłowni,
 • codzienny przegląd i naprawa instalacji sanitarnej w szkole,
 • palenie w piecu w kotłowni oraz bieżący nadzór nad kotłownią,
 • bieżące, systematyczne czyszczenie pieca CO, sprawdzanie stanu wody w instalacjach grzewczych,
 • porządkowanie kotłowni po sezonie grzewczym,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb szkoły.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „stanowisko PALACZ – KONSERWATOR”, do dnia 09 stycznia 2015 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu) na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa, Stare Budkowice, ul. Wołczyńska 14, 46-030 Murów, tel. 77 4210012 lub złożyć osobiście. Oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. O dalszym postępowaniu powiadomimy kandydatów telefonicznie.

7. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: http://www.pspbudkowice.murow.pl

Dyrektor szkoły

mgr Norbert Kafka

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców