Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 10-07-2020, Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Ocenianie przedmiotowe - historia

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

KLASY IV –VI

mgr Hanna Koczur

 

PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z HISTORII:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 ( z późniejszymi zmianami 25. 04. 2013) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 2. Rozrządzenie MEN z dnia 30. 04. 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 3. Program nauczania „Wczoraj i dziś 4 - 6” w szkole podstawowej, wydawnictwo Nowa Era”.

 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 5. Podstawa programowa.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEDMIOTOWYM SYSTEMIE OCENIANIA

Nauczyciel na pierwszej lekcji historii zapoznaje uczniów z systemem oceniania. Informacja ma postać ustną i dotyczy:

- wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen,

- form i narzędzi do sprawdzania wiadomości i umiejętności,

- częstotliwości sprawdzania i oceniania,

- minimalnej liczbie ocen jaką uzyskuje uczeń w ciągu semestru,

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych,

- zasady poprawiania ocen,

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu na którym uczeń był nieobecny,

- informacji o konsultacjach, na których uczeń może uzyskać pomoc zez strony nauczyciela,

- warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

Najważniejsze wiadomości uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek wkleić je do zeszytu.

FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- sprawdziany,

- kartkówki,

- aktywność na lekcji,

- projekt uczniowski,

- praca domowa,

- prowadzenie zeszytu, ćwiczeń.

OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGOLNE OCENY DLA KLASY IV:

Ocena celująca:

- uczeń wykazuje się wiedza ponadprogramową, bierze udział w konkursach przedmiotowych, uczestniczyć w pracach przedmiotowego kółka zainteresowań, samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania, łączy i wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin.

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji oraz w oparciu o nie rozszerzyć swoją wiedze historyczną.

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,

- zna i stosuje podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie ich używa,

- posługuje się poprawna polszczyzną

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta książki o tematyce historycznej.

- jest systematyczny obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zawsze ma odrobione zadanie domowe.

Ocena bardzo dobra:

- uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także rozumieniem procesów historycznych:

powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy,

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV

- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować wyniki na forum klasy,

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

- prowadzi zeszyt przedmiotowy i ma odrobione zadanie domowe,

- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ja wykorzystać,

Ocena dobra:

- uczeń opanował wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym,

- uczeń wykazuje się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię,

- dostrzega ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego,

- integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł,

- samodzielnie poszukiwać wiadomości o swoim regionie i rodzinnej miejscowości,

- umiejętnie posługiwać się mapą,

- odczytywać wiadomości z wykresów i tabel,

- prawidłowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i posiada odrabiane prace domowe.

Ocena dostateczna:

- uczeń posiada podstawową wiedze faktograficzną,

- czyta teksty ze zrozumieniem,

- dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością,

- opanował najprostsze umiejętności przedmiotowe takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określenie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu.

- potrafi wykonywać proste zadania.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń powinien wykazywać się znajomością elementarnej wiedzy,

- wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych,

- dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych,

- zadania wykonuje chętnie w miarę swoich możliwości.

Ocena niedostateczna:

-uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY V:

Ocena celująca:

- uczeń posiada wiedzę z zakresu programu nauczania kl. V oraz wykraczającą poza program,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, jest inicjatorem rozwiązywania problemów zadań,

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swoją wiedzę historyczną,

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo – skutkowych,

- umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,

- posługuje się poprawną polszczyzną,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy V.

Ocena bardzo dobra:

- opanował w pełni zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania dla kl. V,

- wykazuje się aktywnością w czasie lekcji,

- sprawnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

- samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,

- potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ją wykorzystać,

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo – skutkowych,

- jest systematyczny obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione zadanie domowe.

Ocena dobra:

- opanował materiał w stopniu zadowalającym,

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

- podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela,

- jest aktywny w czasie lekcji,

- poprawnie rozumuje w kategorii przyczynowo – skutkowej,

- systematycznie przygotowuje się do lekcji,

- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna:

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych,

- potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji,

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje z pomocą nauczyciela,

- w czasie lekcji jest aktywny w stopni zadowalającym,

- przygotowuje się do lekcji ( odstępstwa do tej reguły zdarzają się sporadycznie).

Ocena dopuszczająca:

- posiada poważne braki wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,

- konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe odpowiedzi,

- posiada zeszyt przedmiotowy ( znaczne braki w notatkach).

Ocena niedostateczna:

- nie opanował podstawowych wiadomości a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu kontynuacje nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.

- brak zeszytu przedmiotowego i bardzo częsty brak zadań.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL.VI:

Ocena celująca:

-w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

- posiada wiedzę dodatkową, którą samodzielnie poszukiwał,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać,

- samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej,

- inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,

- w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,

- wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień historycznych,

- potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo – skutkowych,

- bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej,

- umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,

- posługuje się poprawna polszczyzną,

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zawsze ma odrobione e zadanie domowe.

Ocena bardzo dobra:

- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

- bierze aktywny udział w lekcji,

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać,

- wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania problemów w czasie lekcji,

- w czasie dyskusji prawidłowo operuje pojęciami historycznymi,

- wyraża samodzielny krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,

- jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, ma zawsze odrobione zadanie domowe,

Ocena dobra:

- opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,

- aktywnie pracuje na lekcji,

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

- rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu trudności rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,

- poprawnie rozumuje w kategorii przyczynowo – skutkowej,

- w sposób zadowalający operuje pojęciami historycznymi,

- jest systematyczny i obowiązkowy,

- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna:

- opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z podstawowych informacji,

- wykonuje proste zadania,

- konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym,

- przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od reguły zdarzają się bardzo sporadycznie).

Ocena dopuszczająca:

- posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,

- potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,

- konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.

Ocena niedostateczna:

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości a braki są tak duże, że uniemożliwiają kontynuacje nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.

 

SPRAWDZIAN – to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego działu programowego. Powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel podaje zakres obowiązującego materiału. Wprowadza się symbol „0” w przypadku nie zgłoszenia się ucznia na napisanie zaległego sprawdzianu w umówionym terminie. Po przekroczeniu umówionego terminu obok symbolu „0” wpisuje się ocenę niedostateczną, Nauczyciel oddaje sprawdzian po dwóch tygodniach od dnia napisania go przez uczniów. W trakcie sprawdzianu ucznia obowiązuje zachowanie szczególnej dyscypliny. W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w trakcie pisania nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę lub wystawić ocenę niedostateczną gdy stwierdzi, że uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej w umówionym terminie.

 

KARTKÓWKA – sprawdza stopień opanowania materiału z trzech ostatnich lekcji, przeprowadza się ją bez zapowiedzi i powtórzenia wiadomości. Jeśli kartkówka została zapowiedziana uczeń nie ma możliwości poprawienia otrzymanej oceny. Nieobecny uczeń zobowiązany jest do uzgodnienia z nauczycielem terminu napisania zaległej kartkówki. Stosuje się symbol „0” w przypadku nie zgłoszenia się ucznia w umówionym terminie bez podania konkretnej przyczyny. Po przekroczeniu umówionego terminu obok symbolu 0 wpisuje się ocenę niedostateczną.

 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI – systematyczność pracy ucznia na lekcji ocenia się znakiem (+) lub (-). Z pięciu kolejnych uzyskanych znaków uczeń otrzymuje ocenę. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Pięć plusów to ocena bardzo dobra, pięć minusów niedostateczna.

 

PROJEKT UCZNIOWSKI – raz w roku uczniowie pracują w grupach, które opracowują projekt, którego temat zostaje wybrany droga losową przez przedstawiciela grupy.

Przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące elementy:

- zawartość merytoryczna – 4

- pomysłowość – 4

- estetyka pracy – 4

- sposób przekazywania wiedzy – 4

- umiejętność współpracy w grupie – 4

20-18 – 6 ( cel)

17-15 - 5 ( bdb)

14-12 - 4 (db)

11-9 – 3 (dost)

8-7 – 2 ( dop)

 

PRACA DOMOWA – obowiązkiem ucznia jest wykonywanie prac domowych w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń. Nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem. Uczeń przestrzega terminu i sposoby wykonania pracy domowej. „Parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy ale nie sprawdził jej zawartości merytorycznej. Niewykonanie pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej, która uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena uzyskana w wyniku poprawy pracy domowej wpisywana jest obok oceny niedostatecznej i jest informacją o niesystematycznej pracy ucznia.

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej:

- właściwa treść zadania,

- wykonanie i estetyka.

Nie będą oceniane prace spisane z Internetu.

PROWADZENIE ZESZYTU ( ĆWICZEŃ) – zeszyty prowadzone są według schematu

- systematyczność prowadzenia zeszytu ( kompletność notatek i zadań domowych ) – 5 pkt

- estetyka – 5 pkt

10 – cel

9 - bdb

8,7 – db

6 – dost

5 – dop

4 - ndst

SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane ze wszystkich form aktywności. Uczeń uzyskuje minimalnie pięć ocen w ciągu semestru, jeżeli procesu tego nie zakłóca niska frekwencja na zajęciach. Ocena semestralna jest wstawiana za prace ucznia w całym semestrze. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę pierwszy semestr nauki .Oceny nie ustala się jako średniej arytmetycznej uzyskanych przez ucznia ocen. Ocena semestralna jest zbudowana z minimum pięciu ocen cząstkowych. Semestralna ocena może być opatrzona plusem lub minusem.

Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem RP informuje się ucznia o proponowanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP nauczyciel informuje ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych o proponowanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej.

Podwyższenie oceny lub obniżenie może nastąpić tylko o jeden stopień. Ocena podlega podwyższeniu lub obniżeniu na podstawie osiągnięć edukacyjnych ucznia uzyskanych w okresie od wystawienia oceny proponowanej do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Procedury określa WSO.

Również na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym zebraniem RP wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o ocenie niedostatecznej z przedmiotu podczas rozmowy indywidualnej lub w formie pisemnej, ze zwrotny poświadczeniem przyjęcia tej informacji do wiadomości.

TRYB I WARUNKI POPRAWY OCEN CZĄSTKOWYCH

Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej. Ocenę poprawia się jednorazowo i w terminie do 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawy oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą.

Uczeń dokonuje poprawy na godzinie lekcyjnej lub w sposób określony przez nauczyciela.

Zapowiedzianej kartkówki z ostatnich lekcji nie poprawia się. Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej.

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU NAUCZANIA DO INDYWIDULNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV - VI NA LEKCJACH HISTORII

DYSKALKULIA

Oceniany jest tok rozumowania a nie techniczna strona liczby – w przypadku historii-data.

Obserwuje się u ucznia skłonność poprzestawiania kolejności cyfr w liczbie co daje błędny zapis daty, nauczyciel dopytuje o wiek, w którym zaistniało dane wydarzenie.

Gdy uczeń dokonuje obliczenia upływu czasu pomiędzy wydarzeniami, n-el śledzi tok rozumowania ucznia w zadaniu i wymaga znajomości zasady obliczania upływu czasu – jeśli jest on poprawny uczeń otrzymuje ocenę pozytywną.

DYSGRAFIA

Wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są takie same, jak dla innych uczniów, sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może skłonić ucznia do pisania pracy na komputerze ( prace domowe itp.).

DYSORTOGRAFIA

Błędny ortograficzne nie wpływają na ocenę z pracy pisemnej, co nie zwalnia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.

DYSLEKSJA

Na lekcjach historii i społeczeństwa w następujący sposób dostosowuje się wymagania edukacyjne dla uczniów z dysleksją:

 1. Unikanie głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie. Jeżeli dla oceny umiejętności ucznia niezbędne jest głośne czytanie przeprowadza się je po zakończeniu lekcji lub w innym dogodnym dla ucznia terminie.

 2. Kontrola przez nauczyciela stopnia rozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów.

 3. Ze względu na wolne tempo czytania n-el może zmniejszyć ilość zadań do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy ucznia. Może także dać uczniowi inny sprawdzian z innymi od pozostałych zadaniami.

 4. Nauczyciel ogranicza tekst do czytania i pisania do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku przedmiotowym, jeśli to możliwe daje dziecku gotową notatkę do wklejenia.

 5. Pisemne sprawdziany n-el ogranicza do sprawdzenia wiadomości, stosuje testy wyboru, zdania niedokończone, teksty z lukami – pozwoli to uczniowi na skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności piania.

 6. W zadaniach dotyczących obliczeń w historii, zezwala się dziecku na ustne skomentowanie wykonanych działań. Oceniane jest poprawne rozumowanie, a nie tylko poprawność wyniku końcowego.

 7. Nauczyciel stosuje różne formy i metody podczas lekcji:

- uwzględnia trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk i dat,

- częściej powtarza materiał z uczniem ( np. na kółku historycznym),

- wprowadza w nauczanie metody aktywne angażujące jak najwięcej zmysłów

(ruch, dotyk, słuch) używa wielu pomocy dydaktycznych,

- często ocenia prace domowe.

UCZEŃ ZDOLNY

- indywidualizacja, stopniowanie trudności,

- udzielanie pomocy koleżeńskiej,

- powierzanie odpowiedzialnych ról,

- tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji,

- umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych.

UCZEŃ Z ADHD

- wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania,

- pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności

- wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie,

- skracanie zadań – dzielenie ich na części,

- zadawanie małych partii materiału,

- skracanie prac domowych,

- dzielenie dłuższych sprawdzianów na części,

- wydłużanie czasu odpowiedzi,

- angażowanie ucznia w konkretne działania,

- przypominanie o regułach,

- opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu,

- szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, które są akceptowane w klasie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców