Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: sobota, 26-09-2020, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Regulamin  funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach

 w czasie epidemii

 

 

Podstawy prawne:

 1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 1 września 2020 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Ograniczenia w dostępie do budynku szkolnego.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie dzieci z klasy I, w uzasadnionych przypadkach również starszych uczniów, odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w pierwszym miesiącu funkcjonowania szkoły, czyli do 30 września 2020, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Opiekunowie odprowadzają dzieci do szatni, ewentualnie pomagają im się przebrać dbając o to, by dzieci w ciągu miesiąca nabrały umiejętności samoobsługi w tym zakresie, nie pozostają jednak na terenie szkoły dłużej, niż to niezbędne.

 1. W czasie trwania zajęć wejście główne do szkoły pozostaje zamknięte. Interesanci korzystają z dzwonka przy drzwiach wejściowych.
 2. Osoby z zewnątrz chcące wejść do szkoły zobowiązane są:
 1. nosić osłonę ust i nosa
 2. dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe
 3. zaniechać wejścia do budynku w przypadku występowania u nich objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych ( kaszel, katar, gorączka).

 

 1. Organizacja pracy szkoły
 1. Ze względu na brak możliwości zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych i brak możliwości wprowadzenia zróżnicowania czasowego w prowadzeniu zajęć (uczniowie dojeżdżający, nauczyciele pracujący w dwóch lub więcej placówkach), uczniowie przebywający w szkole noszą osłonę ust i nosa przez cały czas, za wyjątkiem pobytu w sali lekcyjnej, sali gimnastycznej w czasie lekcji wf, w stołówce szkolnej, sali śniadaniowej na górze i w świetlicy.   Wymóg noszenia osłony ust i nosa dotyczy także pracowników pedagogicznych szkoły, z wyjątkiem prowadzenia zajęć z uczniami lub pracy indywidualnej.
 2. Uczniowie przybywający do szkoły zakładają osłonę ust i nosa i przy wejściu (klasy I-III i dziewczęta z kl. IV – wejście główne, klasy V-VIII i chłopcy z klasy IV – wejście przy sali gimnastycznej), poddają się pomiarowi temperatury i dezynfekują ręce. Jeżeli temperatura ciała ucznia przekracza 37,5, ale jest niższa niż 38,0 –pomiar powtarzany jest po pierwszej lekcji. Wartością temperatury, która przesądza o konieczności odizolowania ucznia i powiadomienia rodziców jest 38,0.
 3. Wejście przy sali gimnastycznej otwarte jest od godz. 7.30 – wszyscy uczniowie przychodzący do szkoły wcześniej, korzystają z wejścia głównego.
 4. Jeśli w danym dniu uczeń zapomni maseczki, otrzyma przy wejściu maseczkę jednorazową z puli maseczek zakupionych przez Radę Rodziców, za którą w danym lub w następnym dniu uiści opłatę w sekretariacie szkoły w kwocie ustalonej przez Radę Rodziców.
 5. Uczniom nie wolno pozostawać w szatni dłużej, niż jest to konieczne w związku ze zdejmowaniem/zakładaniem odzieży wierzchniej i obuwia.
 6. Uczniowie czekają na rozpoczęcie lekcji w wyznaczonej strefie sali, w której odbywają się ich pierwsze zajęcia w tym dniu. Jeśli pierwszą lekcją w danym dniu jest wf, uczniowie klas starszych czekają w wyznaczonej przestrzeni obok schodów. Do czasu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia miejsca w ławce, uczniowie noszą osłony nosa i ust.
 7. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie noszą osłony ust i nosa. Przebywają w strefie sali, w której odbędą się kolejne zajęcia, za wyjątkiem sytuacji, gdy muszą udać się do toalety, do biblioteki, na obiad, do swojej szafki, do sekretariatu. Uczniowie, którzy w czasie przerwy chcą zjeść drugie śniadanie, udają się do świetlicy (uczniowie młodsi) lub do „sali śniadaniowej” zorganizowanej w sali językowej (uczniowie starsi), gdzie mogą zdjąć osłonę ust i nosa i zjeść posiłek po zajęciu miejsca przy stole / w ławce. W tych pomieszczeniach pozostają pod opieką nauczycieli i  obsługi szkoły i stosują się do ich zaleceń.
 8. Uczniowie myją i /lub dezynfekują ręce tak często jak to możliwe, szczególnie przed wejściem na salę gimnastyczną, do stołówki, do świetlicy. Za dezynfekcję rąk uczniów przed wejściem do sali lekcyjnej odpowiedzialni są nauczyciele. 
 9. Po zakończonych lekcjach uczniowie udają się do świetlicy lub do szatni, w której nie przebywają dłużej, niż jest to konieczne w związku ze zdejmowaniem/zakładaniem odzieży wierzchniej i obuwia.
 10. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie rzeczy niezbędne do nauki. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie mogą pożyczać sobie podręczników i przyborów szkolnych.
 11. W czasie przerw sale dydaktyczne są intensywnie wietrzone. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się również wietrzenie w czasie trwania lekcji. Wietrzenie korytarzy szkolnych odbywa się w czasie trwania lekcji. Regularnie wietrzona jest również świetlica szkolna.
 12. W salach dydaktycznych klas młodszych, wybranych pracowniach klas starszych, w gabinetach specjalistów i w świetlicy znajdują się skrzynie, gdzie gromadzone są sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w danym dniu w czasie zajęć. Ich zawartość dezynfekowana jest po zakończeniu zajęć w danym dniu. Jeśli w czasie lekcji lub zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, których nie da się zdezynfekować (np. tekturowe gry planszowe, słowniki), nauczyciel lub wychowawca świetlicy poddaje te pomoce dwudniowej kwarantannie w wybranym przez siebie i pozostającym poza bezpośrednim dostępem uczniów miejscu, np. przeznaczonej do tego szafce.
 13. W salach dydaktycznych i na świetlicy usunięte lub wyłączone z użytkowania zostają przedmioty, których dezynfekcja lub kwarantannowanie jest niemożliwe lub utrudnione, zwłaszcza: dywany, poduszki i pufy tekstylne, zabawki pluszowe.
 14. W czasie epidemii świetlica szkolna  działa wg zmienionego regulaminu uwzględniającego potrzeby przebywających tam osób w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 15. W czasie epidemii biblioteka szkolna działa głównie w systemie obsługowym – uczniowie nie mają dostępu do półek z książkami. Za zgodą bibliotekarza uczeń może wejść do pomieszczenia biblioteki i obejrzeć zbiory, nie może jednak ich dotykać ani samodzielnie zdejmować z półek. Jednocześnie w pomieszczeniu biblioteki może przebywać maksymalnie troje uczniów.
 16. W bibliotece szkolnej znajdują się skrzynie do których trafiają książki zwracane przez uczniów na dwudniową „kwarantannę”.
 17. Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice należy wyrzucać do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

 

 1. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia u ucznia

Jeżeli nauczyciel lub inny  pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (38.0 i powyżej) , kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce (sala logopedyczna) i niezwłocznie, poprzez sekretariat, powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Opiekun przebywający  z uczniem w izolatce ( wyznaczony pracownik obsługi szkoły) powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.

 

 1. Obowiązki nauczycieli wynikające z sytuacji epidemicznej

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole, nauczyciele zobowiązani są:

 1. Nosić osłony ust i nosa, z wyjątkiem prowadzenia zajęć z uczniami lub pracy indywidualnej.
 2. Intensywnie wietrzyć sale lekcyjne po każdych zajęciach. Wietrzyć sale lekcyjne i świetlicę również w czasie trwających tam zajęć, z uwzględnieniem panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.
 3. Dbać o mycie i/lub dezynfekcję rąk własnych i uczniów przed rozpoczęciem każdych zajęć. Instruować uczniów o  właściwej ochronie podczas kichania i kaszlu (zasłaniamy usta i nos łokciem) oraz o potrzebie unikania dotykania oczu, nosa i ust i samemu dawać przykład.
 4. W czasie sprawowania dyżurów na korytarzu szkolnym dbać, by uczniowie zakrywali usta i nos, nie spożywali posiłków poza wyznaczonymi do tego pomieszczeniami, pozostawali w strefie sali, w której odbywać się będą kolejne zajęcia danej klasy (poza sytuacjami opisanymi w II.5.). Przy sprzyjającej pogodzie umożliwiać uczniom spędzanie przerw na dworze (z wyjątkiem wczesnych godzin przedpołudniowych, gdy trawa na podwórzu jest mokra).
 5. Sprawować dodatkowe dyżury zgodnie z planem dyżurów, czyli uczestniczyć w procedurze wpuszczania uczniów do szkoły przy wejściu dla uczniów starszych oraz opiekować się uczniami spożywającymi posiłki w sali śniadaniowej (językowej).
 6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,  ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na dworze. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 7. W trakcie zajęć zrezygnować ze śpiewu chóralnego (muzyka, języki, edukacja wczesnoszkolna).
 8. Tak często, jak to możliwe organizować zajęcia na dworze, np. na podwórzu szkolnym.  Zajęcia zorganizowane na dworze poza terenem szkoły należy obowiązkowo odnotowywać w rejestrze wyjść grupowych w dzienniku.
 9. Dbać o dezynfekcję/kwarantannowanie pomocy dydaktycznych/zabawek.
 10. W przypadku wychowawców świetlicy, do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzić, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu w czasie epidemii.
 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 12. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 13. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie.

 

 1. Obowiązki pracowników obsługi wynikające z sytuacji epidemicznej

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole, pracownicy obsługi zobowiązani są:

 1. Ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum zapewniającego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szkoły.
 2. Nosić osłony ust i nosa w sytuacjach kontaktu z uczniami i nauczycielami, np. przebywając na korytarzu w czasie przerwy, wydając posiłki. Myć i dezynfekować ręce tak często, jak to możliwe, szczególnie przed wykonywaniem czynności w bezpośrednim kontakcie z uczniami lub nauczycielami.  
 3. Intensywnie wietrzyć korytarze szkolne w czasie trwania lekcji ( przez ok. 10 - 15 min)
 4. Myć i dezynfekować sprzęty i pomieszczenia szkolne, w szczególności:
 1. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz  pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć i zgromadzone przez nauczycieli przedmiotów, specjalistów szkolnych i wychowawców świetlicy w specjalnych skrzyniach należy czyścić lub dezynfekować.
 2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 3. Konieczne jest utrzymywanie w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 7. Termometry bezdotykowe dezynfekować po zmierzeniu temperatury maksymalnie dziesięciu osobom.
 1. Prowadzić rejestr  przeprowadzonych dezynfekcji z podaniem daty/godziny, nazwy użytego środka i podpisem pracownika.
 2. Uczestniczyć w realizacji procedur wpuszczania uczniów i osób z zewnątrz do szkoły, przyprowadzać dzieci z przystanku, nadzorować uczniów spożywających posiłki w czasie przerw w świetlicy oraz zapewniać opiekę uczniom przebywającym w izolatce, zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.
 3. W  przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej  pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Niezwłocznie poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 

 1. Obowiązki rodziców wynikające z sytuacji epidemicznej

 

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów w szkole, rodzice uczniów zobowiązani są:

 

 1. Stosować się do ograniczeń w dostępie do budynku opisanych w części I.
 2. Dbać, by dzieci zabierały do szkoły osłony ust i nosa, odpowiednią ilość płynów (poidełko w szkole będzie nieczynne), komplet podręczników i przyborów szkolnych (uczniowie nie mogą się nimi dzielić z kolegami) oraz, by dzieci nie zabierały z domu do szkoły niepotrzebnych rzeczy (np. zabawek).
 3. Zapewnić dzieciom odpowiednie ubranie do szkoły pamiętając, że pomieszczenia szkoły będą regularnie intensywnie wietrzone i temperatura w nich może czasowo spadać i, że zajęcia wychowania fizycznego będą często prowadzone na dworze (dres zamiast szortów w chłodniejsze dni).
 4. Zawsze odbierać telefon ze szkoły, a w razie braku takiej możliwości, pilnie oddzwaniać.
 5. Bezwzględnie pozostawiać w domu dziecko mające objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, stan podgorączkowy (od 37.1)  lub gorączka (od 38.0)).
 6. Informować dyrektora szkoły o objęciu ucznia i jego rodziny  kwarantanną lub  izolacją i bezwzględnie nie posyłać wtedy dziecka do szkoły. Informować dyrektora szkoły niezwłocznie po tym, jeśli uczeń lub członek rodziny otrzyma dodatni wynik badania potwierdzający zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na COVID-19. 

 

 1. Obowiązki uczniów wynikające z sytuacji epidemicznej

 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu

Mamy stan epidemii, chcemy być bezpieczni w szkole, dlatego:

 1. Stosuj się do wszelkich instrukcji nauczycieli i innych pracowników szkoły odnośnie Twojego bezpieczeństwa.
 2. Gdy czujesz się źle, natychmiast informuj nauczyciela lub innych pracowników szkoły.
 3. Poza zajęciami w klasie, na sali gimnastycznej lub w świetlicy, noś maseczkę lub przyłbicę.
 4. Myj lub dezynfekuj ręce na każdej przerwie, a także przed jedzeniem i  po wyjściu z toalety.
 5. W czasie przerwy przebywaj ze swoją klasą w strefie sali, w której będziesz miał kolejną lekcję
 6. Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłaniaj usta i nos łokciem. Unikaj dotykania dłonią ust, nosa i oczu.
 7. Szkoła będzie często wietrzona. Ubieraj się tak, by nie marznąć na lekcjach. W chłodne dni zabieraj dres na zajęcia wf.  
 8. Drugie śniadanie spożywaj tylko w wyznaczonych pomieszczeniach. Przynoś własną wodę do picia. Ze względu na zagrożenie zdrowia, nie dziel się jedzeniem i piciem z kolegami.
 9. Używaj tylko własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 10. Nie przynoś do szkoły zbędnych przedmiotów, np. zabawek.

Jeśli nie masz pewności, czy dobrze postępujesz, zapytaj dorosłej osoby w szkole.

 1. Postanowienia dodatkowe
 1. W przypadku objęcia Powiatu Opolskiego strefą żółtą lub czerwoną, rozważone zostanie zastosowanie wybranych i odpowiadających specyfice naszej szkoły dodatkowych zaleceń MEN, GIS i MZ dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, np. przypisanie jednej sali lekcyjnej do danej klasy. Objęcie terenu strefą żółtą lub czerwoną nie oznacza koniecznie zmiany trybu nauczania na hybrydowy (wariant B) lub zdalny (wariant C).
 2. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na  terenie naszego powiatu  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe). Szczegółowy plan organizacji pracy szkoły w Wariancie B opisuje procedura, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Dyrektor szkoły będzie organizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
 4. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w naszym powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w naszej szkole. Szczegółowy plan organizacji pracy szkoły w Wariancie C opisuje procedura, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców