Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020, Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ocenianie przedmiotowe - matematyka

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE – MATEMATYKA

I Ogólne zasady oceniania uczniów

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2. Nauczyciel:

• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;

• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

IIObszary aktywności.

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

1) rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji,

2) znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń,

3) prowadzenie rozumowań,

4) rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod,

5) posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia,

6) analizowanie tekstów w stylu matematycznym,

7) stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych,

8) prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,

9) aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

III Formy sprawdzania i oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności uczniów.

1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.

• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.

• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.

• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

• Prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego.

2. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu lub jego części.

• Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

• Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.

• Czas trwania sprawdzianu wynosi do 45 minut.

• Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych – od koniecznego do wykraczającego.

• Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.

• Umiejętności i wiadomości objęte sprawdzianem wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu działu.

3. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2, 3 tematów realizowanych na 5 ostatnich jednostkach lekcyjnych lekcji oraz dotyczą podstawowych pojęć, definicji i umiejętności bezpośrednio związanych z tymi lekcjami.

• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

• Kartkówki są oddawane uczniom i nie ma obowiązku przechowywania ich w szkole.

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,

• sposób formułowania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.

• Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, w skali od 1 do 6 lub za pomocą „plusów” i „minusów”.

• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (przez przygotowanie do lekcji rozumiemy: posiadanie długopisu, ołówka, gumki, linijki, zeszytu, książki i ćwiczeń oraz przyborów geometrycznych (jeśli było to wcześniej ogłoszone), brak zaangażowania na lekcji.

7. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

• wartość merytoryczną,

• dokładność wykonania polecenia,

• staranność i estetykę,

• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.

8. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji.

9. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w OW.

IV Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

1. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe.

2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście ma obowiązek ją zaliczyć w formie i czasie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie napisze pracy w wyznaczonym terminie otrzymuje zero.

3. Nauczyciel ma obowiązek zwrócić sprawdzone prace klasowe, sprawdziany, testy i kartkówki w terminie do dwóch tygodni roboczych (nie bierze się pod uwagę czasu nieobecności nauczyciela). Po tym terminie nauczyciel nie może wpisać do dziennika ocen niedostatecznych.

4. Przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek stosuje się skalę punktową. Obowiązują następujące sposoby przeliczania punktów na oceny:

zadania na poziomie koniecznym – ocena dopuszczająca

zadania na poziomie podstawowym – ocena dostateczna

zadania na poziomie rozszerzającym – ocena dobra

zadania na poziomie dopełniającym – ocena bardzo dobra

zadania na poziomie wykraczającym – ocena celująca

5. Za niesamodzielną pracę podczas pomiaru wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Aktywność na lekcji jest traktowana jako prezentacja umiejętności i wiedzy ucznia i podlega ocenie. Jednostką w ocenianiu aktywności jest (+) i (–). Jeden (+) można otrzymać za prawidłową odpowiedź na pytanie skierowane do całej klasy, poprawienie błędnej odpowiedzi innego ucznia, wskazanie błędu merytorycznego na tablicy. Jeden (–) można uzyskać za działalność destrukcyjną na lekcji. Za każde pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Przed wstawieniem minusa nauczyciel upomina i ostrzega ucznia. Jeden (–) można zlikwidować dwoma (+).

7. Odpowiedź ustna obejmuje dłuższą wypowiedź ucznia przy tablicy ocenianą oceną lub odpowiedź na jedno pytanie ocenianą (+) i (–). Jeżeli odpowiedź ustna  nie jest oceniona stopniem ocenę tę ustala się według schematu:

 

4 „plusy”

Ocena bardzo dobra

3 „plusy” i 1 „minus”

Ocena dobra

2 „plusy” i 2 „minusy”

Ocena dostateczna

1 „plus” i 3 „minusy”

Ocena dopuszczająca

4 „minusy”

Ocena niedostateczna

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przewidziany dla danej klasy lub przedstawił nietypowe rozwiązanie problemu.

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru, jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym  symbolem „np”.

9. Częste nieprzygotowanie (powyżej 2 razy) jest traktowane jako brak wiadomości z danego zakresu i podlega ocenie.

10. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy:

• nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej,

• nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki.

11. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć:

• wskutek wypadków losowych,

• z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni,

• po powrocie z sanatorium, szpitala lub uzdrowiska.

12. W przypadkach wymienionych w punkcie 10 uczeń ma prawo być nie oceniany przez 5 dni (tydzień roboczy) od powrotu do szkoły.

13. Na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni (tydzień roboczy), po upływie tego terminu uczeń jest traktowany na równi z pozostałymi uczniami.

14. Prace domowe są sprawdzane bez zapowiedzi, na ocenę lub na „plusy” i "minusy" w zależności od stopnia trudności zadania. Za poprawnie lub z niewielkimi usterkami wykonane zadanie uczeń otrzymuje "plus". Zadanie wykonanie błędnie jest dla nauczyciela informacją, że uczeń nie opanował danego zakresu materiału. Nie skutkuje to otrzymaniem jakiejkolwiek oceny. "Minus"  otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie niezgodnie z poleceniem lub wykonał jego część.  Uzyskane „plusy” i "minusy" przeliczane są na oceny zgodnie z zasadą podaną w pkt 7. Za zgłoszony wcześniej brak pracy domowej otrzymuje się „bz”, za cztery zgromadzone „bz” uczeń otrzymuje zero. Jeżeli uczeń zatai brak pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.

15. Oceniając prace dodatkowe, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

• wartość merytoryczną pracy,

• estetykę wykonania,

• wkład pracy ucznia,

• sposób prezentacji,

• oryginalność i pomysłowość pracy.

17. Uczeń, który nie wykonuje zleconej mu pracy dodatkowej otrzymuje zero.

V Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

1. Uczeń może poprawić jeden raz każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu lub niezapowiedzianej kartkówki. Poprawa ta jest dobrowolna.

2. Oceny poprawiane są na pracach klasowych lub sprawdzianach poprawkowych w terminie uzgodnionym z nauczycielem po omówieniu sprawdzianu i wystawieniu ocen. Dopuszcza się możliwość ustnej poprawy ocen.

3. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej.

4. Ocenę z pracy domowej, ćwiczenia praktycznego lub pracy dodatkowej uczeń może poprawić wykonując tę pracę ponownie.

5. Uczeń może uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

VI Zasady badania wyników nauczania

1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:

• diagnozy wstępnej,

• diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

• diagnozy na koniec roku szkolnego.

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają decydującego wpływu na ocenę semestralną i roczną.

VII Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie z zapisami OW nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki,

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności na podstawie co najmniej pięciu ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w wyniku różnych form sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych.

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. Największą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów; stanowią one 0,4 oceny końcowej. Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych stanowią 0,4 oceny końcowej. Pozostałe oceny stanowią 0,2 oceny końcowej.

5. Znaczna ilość zer może spowodować obniżenie proponowanej oceny o jeden stopień

6. Kryteria oceny semestralnej i całorocznej:

celujący – otrzymuje uczeń , który samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Rozwiązuje zadania z zakresu podstawy programowej oraz z poza niej; proponuje rozwiązania nietypowe. Prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób, dobiera formę prezentacji do problemu. Wspiera członków grupy potrzebujących pomocy. Osiąga sukcesy w konkursach wewnątrz szkolnych oraz w konkursach pozaszkolnych. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, samodzielnie odrabia zadania domowe. Prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą.

bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który posiada pełną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej, potrafi je wykorzystywać do rozwiązywania zadań i problemów praktycznych i teoretycznych. Stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia, stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów z innych dziedzin. Prezentuje wyniki swojej pracy we właściwie wybrany przez siebie sposób, wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu, dba o jakość pracy, przypomina reguły pracy grupowej. Jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy. Prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej, a zdobyta wiedza pozwala mu samodzielnie rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne. Analizuje treść zadania, układa plan rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadanie, stosuje algorytmy w sposób efektywny. Prezentuje wyniki swojej pracy na różne sposoby, nie zawsze dobrze dobrane do problemu. Zadaje pytania związane z postawionym problemem, stara się stworzyć przyjazną atmosferę i zachęca innych do pracy. Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i jest do nich przygotowany. Odrabia zadania domowe, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dobrą.

dostateczny – otrzymuje uczeń, który ma problemy z opanowaniem pełnego zakresu podstawy programowej. Potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach, stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach, stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych. Prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity, wybrany przez siebie. Stara się zrozumieć zadany problem Zdarza się, że do lekcji jest nieprzygotowany, nie zawsze bierze w nich aktywny udział, lecz czyni starania, by zaistniałe braki uzupełnić. Potrafi samodzielnie rozwiązać zadania łatwe. Nie zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania domowe, prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dostateczną

dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma trudności w opanowaniu zakresu podstawy programowej. Zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, stosuje je z pomocą nauczyciela. Stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów praktycznych z pomocą nauczyciela. Prezentuje wyniki swojej pracy w sposób narzucony przez nauczyciela. Rozwiązuje najprostsze zadania, sięga po pomoc koleżeńską i nauczycielską w celu zrozumienia tematu. Zadania domowe odrabia w grupie lub z pomocą innych. Nie opuszcza lekcji z przyczyn nieusprawiedliwionych. Zeszyt prowadzi starannie, a prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dopuszczającą.

niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej. Braki w wiedzy nie pozwalają mu na dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Nie czyni starań, by braki w wiadomościach uzupełnić. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Z większości prac kontrolnych otrzymał oceny niedostateczne i ich nie poprawił.

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców