Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starych Budkowicach
Dziś jest: piątek, 29-05-2020, Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ocenianie przedmiotowe - edukacja wczesnoszkolna

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

Edukacja wczesnoszkolna

Formy oceniania

System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z WSO.

Podstawą kryteriów ocen ucznia są wymagania edukacyjne.

Ocenie podlegają:

 • PRACA I AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI

 • ODPOWIEDŹ USTNA

 • SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI :

 • W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu.

 • Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem zasad opisanych w poprzednim punkcie.

 • Przez dwa kolejne dni po feriach uczniowie nie powinni pisać sprawdzianów.

 • Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.

 • Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy (wyłączając czas choroby nauczyciela i ferii) i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen oznaczonych liczbą 1.

 • Uczeń ma prawo do poprawy ocen z klasówek podsumowujących dany etap nauczania, w trybie i terminie opisanych w ocenianiu przedmiotowym. Do poprawy danej pracy uczeń przystąpić może tylko raz. Uczeń ma także prawo zgłosić nauczycielowi wolę poprawy innej oceny. Nauczyciel uzgadnia z uczniem zasadność, tryb i termin poprawy tej oceny.

 • W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

 • KARTKÓWKI- mogą być niezapowiedziane, obowiązuje bieżący materiał.

 • ZADANIA DOMOWE - uczeń ma prawo 3 razy w semestrze do braku zadania domowego (bz w dzienniku)

 • WYTWORY PRACY UCZNIA

 • INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRACE NA LEKCJI

 • KARTY PRACY UCZNIA

 • ZESZYTY UCZNIA I ZESZYTY ĆWICZEŃ

 • INNE FORMY AKTYWNOŚCI; udział w konkursach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych.

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

 • w dzienniku lekcyjnym

 • w zeszycie korespondencji ucznia

 • na wytworach pracy ucznia

 • w zeszycie ucznia

Ocenianie bieżące ucznia w klasie pierwszej dokonywane jest według pięciostopniowej skali (nazewnictwo liczbowe od 5 do 1) z możliwym krótkim komentarzem – ustnym lub pisemnym.

Ocenianie bieżące ucznia w klasach drugiej i trzeciej dokonywane jest według sześciostopniowej skali (nazewnictwo liczbowe od 6 do 1) z możliwym krótkim komentarzem - ustnym lub pisemnym.

Dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” „–”. Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.)

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Ocena śródroczna jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia uwzględniającej wskazówki do dalszej pracy.

Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I-III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.


 

 

 

1.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg
<./div>
 
 
 
 

 

Polecamy:
e-dziennik

Bawimy się i uczymy
blog klasy 2 

Dziecięca Politechnika Opolska

Gmina Murów

Kuratorium Oświaty w Opolu

OKE Wrocław

Rada Rodziców